Programe Master

Fakulteti i Biznesit

Master Shkencor

Menaxhim Biznesi

Master Shkencor

MEnaxhim Marketing

Master Shkencor

Ekonomi Biznes

Master Shkencor

Bankë-Financë

Master Shkencor

Industria Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut

Master Shkencor

Financë-Kontabilitet

Master Shkencor
Master Profesional

Bankë-Financë

Master Profesional

Menaxhim Biznes

Master Profesional

Drejtim i SME-ve

Master Profesional

Menaxhim Marketing

Master Profesional

Guida Turistike Shqiptare

Master Profesional

Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike

Master Profesional

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Master Profesional

Infermieri Kirurgjikale

Master Profesional

Logjistikë dhe Siguri Detare

Master Profesional

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Master Shkencor

Shkenca Kompjuterike të Aplikuara

Master Shkencor

Mësuesi Matematikë-Informatikë

Master Shkencor
Master Profesional

Shkenca Kompjuterike të Aplikuara

Master Profesional

Multimedia dhe Televizion Digjital

Master Profesional

Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes

Master Profesional

Fakulteti i Edukimit

Master Shkencor

Mësuesi për Arsimin e Mesëm

Master Shkencor

Edukim në Vazhdim

Master Shkencor

Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore

Master Shkencor

Mësues i Shkencave Sociale

Master Shkencor

Mësimdhënie në gjuhë-letërsi anglist

Master Shkencor
Master Profesional

Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsinë

Master Profesional

Shërbime Sociale dhe Komunitare

Master Profesional

Redaktori

Master Profesional

Mësues i Gjuhës Angleze

Master Profesional

Didaktikë

Master Profesional

Mësues për Arsimin Fillor

Master Profesional

Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore

Master Profesional

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

Master i Integruar

Drejtësi

Master Shkencor i Integruar
Master Shkencor

E Drejtë Publike Ndërkombëtare

Master Shkencor

E Drejtë Private

Master Shkencor

Histori

Master Shkencor

Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

Master Shkencor

Politika dhe Administrim me profil Administrim Publik

Master Shkencor

Politika dhe Administrim me profil Administrim Financiar

Master Shkencor
Master Profesional

E Drejtë e Pronës

Master Profesional

E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare

Master Profesional

Komunikim Publik

Master Profesional

Politika dhe Administrim me profil Administrim Publik

Master Profesional

Politika dhe Administrim me profil Administrim Financiar

Master Profesional

Politika dhe Administrim me profil
Drejtim Turizmi

Master Profesional

Politikat Publike

Master Profesional