Qëndra për Kërkim, Zhvillim dhe Ekselencë

Qëndra për Kërkim, Zhvillim dhe Ekselencë (QKZHE):

Qëndra për Kërkim, Zhvillim dhe Ekselencë (QKZHE) ka për qëllim organizimin, koordininimin dhe realizimin e kërkimit shkencor për inovacion dhe zhvillim, në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës; nxitjen dhe mbështetjen e stafit akademik dhe komunitetit studentor për zhvillimin e kapaciteteve në kërkimin shkencor; krijimin e mjedisit nxitës dhe mbështetjen e inisiativave që mundësojnë realizimin e kapaciteteve dhe produkteve ekselente në procesin akademik dhe të kërkimit; bashkërendimin e interesave dhe nevojave të shoqërisë dhe komunitetit të biznesit për trajtimin shkencor të çështjeve me interes në zhvillim demokratik dhe ekonomik të vendit, me objektivat për zhvillimin e kërkimit shkencor, si pjesë integrale e objektivave për rritjen cilësore të punëve në procesin akademik e kërkimor që zhvillohet në UAMD. QKZHE kryen veprimtari me karakter kërkimor, shkencor, studimor e botues, në përmbushje të misionit dhe përgjegjësive të saj. Me fondet e vëna në dispozicion nga Institucioni për Qendrën dhe në bashkëpunim me pjesëtarë të stafit akademik të UAMD-së, realizon projekte kërkimore, studimore e botuese në përputhje me prioritetet strategjike të zhvillimit të Universitetit.

Objektiva të veprimit:

 • Qëndra për Kërkim, Zhvillim dhe Ekselencë (QKZHE) e realizon aktivitetin e saj duke synuar objektivat:Realizimin e kërkimit shkencor si pjesë integrale e punëve të stafit akademik të UAMD-së dhe përpjekjeve për zhvillimin e vazhdueshëm të kapaciteteve të tij në kërkimin shkencor për inovacion e zhvillim dhe për zhvillimin e performancave të nevojshme për kërkim shkencor tek studentët e ciklit të dytë, master shkencor dhe ciklit të tretë, doktoraturë.
 • Zhvillimin e kërkimit shkencor si shtyllë kryesore ku mbështetet puna akademike, në nivelet që kërkon implementimi i sistemit të Bolonjës në universitetet që synojnë të jenë pjesë aktive e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë (EAHE).
 • Zhvillimin e bashkëpunimit me institucione dhe qëndra të tjera kërkimore brenda dhe jashtë vendit, në interes të realizimit të kërkimit shkencor për inovacion e zhvillim, në përputhje me prioritetet strategjike për zhvillim demokratik e social-ekonomik të vendit.

Fushat e veprimtarisë:

 • Qëndra për Kërkim, Zhvillim dhe Ekselencë (QKZHE) është njësia kryesore në Universitet, nën drejtimin dhe me mbështetjen e të cilës organizohen dhe realizohen punët dhe aktivitetet për kërkim shkencor për inovacion, zhvillim dhe ekselencë.
 • Qëndra diskuton dhe koordinon fushat dhe prioritetet kryesore strategjike për zhvillim e  kërkimit shkencor në UAMD.
 • Harton planin e veprimtarisë së Qendrës së Kërkimit, Zhvillimit dhe Ekselencës me drejtimet kryesore të punës për kërkimin shkencor dhe integrimin e tij me procesin akademik për periudha afat shkurtra dhe afat mesme.
 • Bashkërendon planin e aktiviteteve shkencore, seminareve, tavolinave të rrumbullakëta, simposiumeve dhe konferencave shkencore që i propozohen nga fakultetet, departamente ose grupe studiuesish të Universitetit.
 • Shqyrton, realizon dhe miraton, në parim, marrëveshje për bashkëpunimin shkencor me universitete,  institucione dhe qendra të tjera kërkimore e shkencore, brenda e jashtë vendit.
 • Informon dhe asiston Zv./Rektorin për kërkimin shkencor dhe nëpërmjet tij Rektorin, në çështjet që lidhen me kërkimet, studimet shkencore dhe botimet.

Detyra të Qendrës:

Qëndra për Kërkim, Zhvillim dhe Ekselencë (QKZHE) ka për detyrë:

 • Të nxisë dhe mbështesë zhvillimin e kapaciteteve për kërkime dhe zhvillim në stafin akademik të UAMD-së dhe në komunitetin e studentëve.
 • Të nxisë dhe zhvillojë bashkëpunimin midis universitetit, komunitetit të biznesit dhe institucioneve e aktorëve të tjerë, të interesuar për trajtimin shkencor të çështjeve që lidhen me zhvillimin ekonomik, social e demokratik të vendit.
 • Të krijojë mundësi bashkëpunimi me universitete e qëndra kërkimi, brenda e jashtë vendit, me synim rritjen e performancave në kërkimin shkencor, shkëmbimin e përvojave për integrimin e kërkimit me procesin akademik, zhvillim e mekanizmave që do të bëjnë të mundur rritjen e rolit, peshës dhe prezencës së mendimit shkencor akademik në trajtimin e çështjeve për zhvillimin ekonomik e social të qëndrueshëm të vendit.
 • Monitoron dhe nxit procesin e formimit profesional shkencor të studentëve në ciklin e tretë, doktoraturë.
 • Në bashkëpunim me departamentet nxit dhe mbështet procesin për formimin e kapaciteteve për kërkim shkencor tek studentët e ciklit të dytë, “Master Shkencor”.
 • Nxit, mbështet dhe organizon aktivitete shkencore, seminare, tavolina të rrumbullakta, simposiume dhe konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare.
 • Nxit dhe mbështet formimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të ekselencës në Universitet.
 • Nxit dhe mbështet që punimet shkencore dhe botimet të përmbushin standardet më të larta të integritetit dhe të jenë në përputhje me parimet etike dhe normat ligjore mbi pronësinë intelektuale.
 • Bashkërendon punën me Zyrën e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, për hartimin e projekteve kërkimore-shkencore, si dhe bën propozime konkrete për përpilimin e projektbuxhetit për financimin e punimeve.
 • Monitoron punën për informimin e publikut dhe bërjen të njohur të rezultateve në fushën akademike dhe të kërkimeve permes publikimeve, promovimeve, diskutimeve në grupe interesi, seminareve, simpoziumeve, konferencave, etj.