Qendra e Edukimit në Vazhdim

Qendra e Edukimit në Vazhdim është njësi bazë e Fakultetit të Edukimit. Në përbërjen e saj ka një staf akademik me përvojë në fushën e mësimdhënies, kërkimit shkencor, zhvillimit universitar, zhvillimit profesional.

 

QEV menaxhon me cilësi e përgjegjshmëri mbarëvajtjen e tre programeve të studimit:

 1. Program studimi 2-vjeçar Profesional “Edukator për Moshën 0 – 3 vjeç”
 2. Program studimi 2-vjeçar Profesional “Gerontologji”
 3. Cikli i Dytë i Studimit – Master Shkencor Edukim në Vazhdim

Arsimi dhe formimi profesional është një fushё e aftësive profesionale, që kombinon arsimin me praktikën profesionale, i cili i pajis individët me njohuri e shprehi tё veçanta, si dhe me kompetenca pёr t’u integruar nё tregun e punёs.

Programet Profesionale krijojnë mundësinë që të mirëpresin maturantët pa kriter mesatare duke i përgatitur profesionalisht për tregun e punës.

Këto program realizohen me 120 kredite, me formë studimi me kohë të plotë, me kohëzgjatje normale 2 vite akademike si një ndërthurje edukimi dhe shërbimi social.

Duke ofruar dy gjuhë të huaja (anglisht dhe gjermanisht), programi jep mundësinë e punësimit jo vetëm në tregun vendas por dhe në atë ndërkombëtar.

STAFI:

1. Dr.Ilir Sallata, Drejtues i QEV
2. Dr.Rita Loloçi
3. Dr.Menada Petro
4. Dr.Orneda Gega
5. Dr.Matilda Memaj
6. Dr.Alfred Halilaj
7. Dr.Nevila Mehmeti
8. Dr.Albana Hodaj
9. Msc.Sonja Llana
10. Msc.Helena Halilaj

Programet:

Program studimi 2-vjeçar Profesional “Edukator për Moshën 0 - 3 vjeç”

Programi i studimit zhvillon kompetencat për:
 Njohjen dhe respektimm e të drejtave të fëmijëve
 Njohuri pediatrike
 Ushqyerjen dhe përgatitjen e ushqimit
 Përkujdesjen higjenike dhe për veshjen
 Aftësinë për të zbavitur, luajtur dhe edukuar
 Aftësinë për njohjen e stadeve të zhvillimin psikomotorr, psikosocial dhe konjitiv
 Metoda dhe strategji të mbështetjes së fëmijeve me nevoja të veçanta

Mundësitë për punësim:
 Edukatore në institucione publike dhe private “Çerdhe”
 Edukatore në institucione të përkujdesit shoqëror, në Shtëpitë e Foshnjeve
 Në qendrat e kujdesit për fëmijët me aftësi ndryshe
 Punonjës në Spitale (Pediatri, Maternitet)
 Punonjës ndihmës në Konsultore
 Edukatore në familja brenda dhe jashtë vendit

Program studimi 2-vjeçar Profesional “Gerontologji”

Programi i studimit zhvillon kompetencat për:
 I pari në llojin e vet, në institucionet e arsimit të lartë shtetëror, në Shqipëri.
 Njohjen dhe respektimin e të drejtave të individëve të moshës së tretë
 Njohjen e zhvillimit psikosocial, psikomotor, kognitiv dhe shëndetsor
 Përkujdesjen higjenike, mjekësore, veshjen, ushqimin
 Aftësitë mbi argëtimin dhe interesat e tyre

Mundësitë për punësim:
 Kujdestar për të moshuarit në qendrat rezidenciale, ditore
 Kujdestar në qendra për të moshuarit me aftësi të kufizuar
 Punonjës për trajtimin e të moshuarve në spitale, qendra shëndetsore, qendra fizioterapie
 Kujdestar në familje brenda edhe jashtë vendit

Cikli i Dytë i Studimit – Master Shkencor Edukim në Vazhdim

Program studimi me kohë të plotë, 120 kreditre, me kohëzgjatje normale dy vite akademike, i cili
merr përsipër të ofrojë studime të thelluara në fushën e edukimit, si dhe në veprimtaritë
kërkimore-shkencore.
Kriteret e pranimit të studentëve:
Kandidatët që kanë përfunduar Ciklin e Parë të Studimeve Bachelor, në Arsim Parashkollor,
Arsim Fillor.
Kandidatët që kanë përfunduar programe studimi Bachelor në shkencat sociale, shkencat humane
dhe shkencat natyrore, të pasuar nga një Master Profesional në Mësuesi.
Kandidatët që kanë përfunduar programe studimi Bchelor që synojnë punësimin si mësues në
shkolla profesionale (profile të ndryshme, ekonomi, turizëm, arte, etj)
Edukatorë, mësues dhe drejtues në karrierë në sistemin arsimor shqiptar nga të gjithë profilet

Mundësitë për punësim:
Mësues në institucionet arsimore parauniversitare publike ose jopublike.
Specialistë në qendra të ndryshme edukimi, organizata që operojnë në fushën e edukimit, apo
mund të angazhohen si mentorë, tutorë apo trajnerë në programe apo veprimtari në fushën e
edukimit. Specialistë në organet drejtuese të arsimit, apo si specialistë në organet e qeverisjes
vendore.

Trajnimet për mësuesit :

Në fokus kryesor të QEV janë trajnimet në kuadër të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimore të sistemit parauniversitar në përputhje me “Funksionimin e Sistemit të Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional të Punonjësve Arsimorë”.
 • Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit
 • Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri
 • Mjetet digjitale për mësim dhe mësimdhënie
 • Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias 
 • Psikologjia e zhvillimit të fëmijës
 • Meodologjitë e mësimdhënies
 • Menaxhimi i klasës
 • Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit
 • Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte
 • Vlerësimi i rezultateve të të nxënit Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë
 • Kultura e të nxënit
 • Aftësitë bazë për qytetari aktive
 • Media literacy and online comunication 
 • Media literacy in a digitalized word 
 • Qytetari aktive në shoqërinë globale