Qëndra për Edukim në Vazhdim

Qendra për Edukim në Vazhdim është një prej gjashtë njësive bazë të Fakultetit të Edukimit. QEV është njësia bazë më e re në Fakultetin e Edukimit. Ajo në vitin akademik 2017 – 2018 plotëson të gjitha kriteret e parashikuara në Nenin 26 të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe të Statutit të UAMD.

Në përbërjen e saj, Qendra ka një staf akademik me shtatë anëtarë dhe një specialist. Ky staf ka formim dhe përvojë në fushën e mësimdhënies, kërkimit shkencor, zhvillimit universitar, zhvillimit profesional.

Qendra për Edukim në Vazhdim (QEV) menaxhon me cilësi e përgjegjshmëri mbarëvajtjen e studimeve në Ciklin e dytë të Studimit – Master dhe po përgatitet për zgjerimin dhe lartësimin e studimeve në Ciklin e tretë – Master Ekzekutiv dhe Doktoratë.

Stafi akademik i QEV i kushton rëndësi kërkimit shkencor, duke lartësuar emrin e UAMD-së, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në Konferenca Shkencore (kombëtare dhe ndërkombëtare), botimeve në revista shkencore (me dhe pa faktor impakti), si dhe duke kurorëzuar përpjekjet e tij në Tituj e Grada Shkencore.

Në vëmendjen e anëtarëve të QEV është puna intensive dhe e përgjegjshme në drejtim  të kujdesit ndaj studentit dhe krijimin e mundësive të tyre për të marrë informacionin e duhur dhe krijimit të mundësive për të shprehur talentet, idetë dhe fjalën e tyre të lirë.

STAFI:

Drejtor:

Dr. Ilir Sallata

Lektor                                                                       

Msc.Olivia Presi

Lektor

Dr. Zenel Sina

Lektor

Msc. Helena HALILI

Lektor

Dr. Menada Petro

Lektor

Dr. Orneda Gega

Programet:

Qendra për Edukim në Vazhdim, menaxhon programin  Master Shkencor “Edukim në Vazhdim”, si dhe ofron trajnimet e mësuesve sipas moduleve të mëposhtme:

Tematikat Orët Kreditet
Politikat arsimore, Legjislacioni dhe zbatueshmëria në funksionimin e shkollës 18 orë 1 kredit
Edukimi në dimensionin shoqëror nëpërmjet shkollës si qendër komunitare 18 orë 1 kredit
Modeli i të nxënit bazuar në hulumtim 18 orë 1 kredit
Përdorimi i TIK në mësimdhënie – nxënie në lëndën e gjuhës amtare 9 orë 0,5 kredite
Përdorimi i TIK në mësimdhënie – nxënie në lëndën e gjeografisë 18 orë 1 kredit
Mësimdhënia e bazuar në kompetenca në lëndën e gjuhës amtare 18 orë 1 kredit
Vlerësimi i kompetencave të mesuesve dhe nxënësve 18 orë 1 kredit
Hartimi i portofolit të të nxënit 18 orë 1 kredit
Të drejtat e njeriut dhe roli i shkollës në njohjen, promovimin dhe zbatimin e tyre 9 ore 0,5 kredite
Identifikimi, parandalimi dhe ndërhyrja në sjelljet problematike të adoleshentëve 13-17 vjeç 18 orë 1 kredit
Komunikimi me nxënësit “Zhvillimi psikosocial i fëmijëve dhe të rinjve 18 orë 1 kredit
Kodi i etikës 18 orë 1 kredit

Po kështu ajo mbulon informimin e studentëve të vitit të parë mbi politikat dhe funksionimin e UAMD dhe specifikisht të Fakultetit të Edukimit. Ajo i kushton rëndësi të veçantë kërkimit shkencor dhe rritjes profesionale jo vetëm të stafit të saj, por duke krijuar dhe hapësira shkencore dhe hulumtuese edhe për studentët, sidomos në nivelin master.

AlbanianEnglishItalian