Administrim Publik

Përshkrimi i Programit:

Programi i studimit Bachelor në Financë-Kontabilitet bën të mundur njohjen dhe përditësimin e studentëve me ndryshimet e herëpashershme në Standartet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe me mënyrën e zbatimit të këtyre standarteve, në proçesin e zhvillimeve të shpejta të ekonomisë globale.  Ky program studimi ka në fokus transmetimin e njohurive teorike dhe praktike tek studentët me qëllim që të përballojnë çdo sfidë në tregun aktual të punës. Kurrikula e programit “Financë-Kontabilitet” është  e pasur me module nga studiues shqiptarë dhe të huaj të cilët janë ekspertë të ekonomisë dhe tregjeve financiare. Qëllimi kryesor i këtij program studimi është të nxjerrë në treg profesionistë me kualifikimin e duhur dhe me njohuritë e nevojshme në fushën e financës dhe kontabilitetit.

Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, përvojave ndërkombëtare të shkëmbimeve studentore dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit.
Zgjidh UAMD-në për të pasur qasje në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë që ofrohen për studentët.

Detajet e programit:            

Ky programi pajisë studentët me njohuri të avancuara në fusha si:

  • Shkenca e administrimit dhe metodat kërkimore në administrimin publik
  • Format e qeverisjes në demokraci
  • Etika në administratën publike dhe sjellja njerëzore në këto organizata
  • Kontabiliteti financiar dhe kontabiliteti i drejtimit
  • Kontabiliteti publik, standartet kombëtare të Kontabilitetit dhe standartet ndërkombëtare të kontabilitetit
  • Drejtimi financiar i avancuar në këndvështrimin e administrimit publik