Marrëdhëniet me Jashtë dhe Projektet

Rreth Drejtorisë:

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës ka një histori të frytshme si një institucion akademik i angazhuar ndërkombëtarisht. Universiteti promovon shkëmbime afatshkurtra për stafin akademik dhe administrativ, si dhe shkëmbime semestrale/vjetore për studentët në nivelin Bachelor dhe Master me Institucione të Arsimit të Lartë të huaja. Studentëve iu ofrohet konsulencë për kriteret dhe dokumentacionin që nevojitet gjatë të gjitha fazave të aplikimit.

UAMD-ja ka nënshkuar mbi 100 Marrëveshje Bashkëpunimi me universitete, institucione dhe biznese brenda dhe jashtë Shqipërisë, më shumë se gjysma e tyre janë me institucione të arsimit të lartë,  59 prej të cilave janë nënshkruar me universitete të huaja.

Gjithashtu janë nënshkruar 67 Marrëveshje Ndërinstitucionale me Universitete Evropiane në kuadër të komponentit International Credit Mobility Erasmus+.

Marrëveshjet Kombëtare/Ndërkombëtare

Marrëveshjet ndërinstitucionale Erasmus+

Projekte
aktuale

Shkëmbime Staf/Studentë Erasmus+

Pjesë e marrëveshjeve të bashkëpunimit janë:

organizimi i konferencave ndërkombëtare

publikimet e përbashkëta shkencore

projektet e përbashkëta

shkëmbimi i informacioneve

Përgjegjësitë

1

Mbajtja dhe zhvillimi i të gjithë kontakteve me institucionet arsimore të huaja

2

Hartimi dhe negociimi i marrëveshjeve, monitorimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare.

3

Sigurimi dhe publikimi i informacioneve rreth projekteve nderkombetare dhe mundësive të shkëmbimeve.

4

Aplikimi në projekte të ndryshme ndërkombëtare dhe implementimi i tyre.

5

Negociimi për krijimin e bashkëpunimeve të tjera me univesitetet perëndimore dhe të rajonit.

6

Përfaqësimi i UAMD-së në takime jashtë vendit, në kuadër të projekteve.

Dorinela Çupi

Drejtor/Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë dorinelacupi@uamd.edu.al

Arba Merhori

Përgjegjes/Sektori I Planifikimit dhe Monitorimit të Projekteve /Kordinatoor I Erasmus+ International Credit Mobility arbamerhori@uamd.edu.al

Romina Rexha

Përgjegjes /Sektori I Marrëdhënieve me Jashtë rominarexha@uamd.edu.al

Klarida Prendi

Specialist/ Kordinatoor I Erasmus+ International Credit Mobility klaridaprendi@uamd.edu.al

Luada Muço

Specialist/ Kordinatoor I Erasmus+ International Credit Mobility luadamuco@uamd.edu.al

Besiana Elezi

Specialist/ Kordinatoor I Erasmus+ International Credit Mobility besianaelezi@uamd.edu.al

Keli Kërtusha

Specialist/ Kordinatoor I Erasmus+ International Credit Mobility kelikertusha@uamd.edu.al

Denisa Merhadi

Specialist/ Kordinatoor I Erasmus+ International Credit Mobility denisamerhadi@uamd.edu.al

Xhoen Dervishi

Specialist xhoendervishi@uamd.edu.al

Rexhina Alite

Specialist rexhinaalite@uamd.edu.al

Mimoza Keçi

Specialist mimozakeci@uamd.edu.al