Marrëdhëniet me Jashtë dhe Projektet

Rreth Drejtorisë:

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës ka një histori të frytshme si një institucion akademik i angazhuar ndërkombëtarisht. Universiteti promovon shkëmbime afatshkurtra për stafin akademik dhe administrativ, si dhe shkëmbime semestrale/vjetore për studentët në nivelin Bachelor dhe Master me Institucione të Arsimit të Lartë të huaja. Studentëve iu ofrohet konsulencë për kriteret dhe dokumentacionin që nevojitet gjatë të gjitha fazave të aplikimit.

UAMD-ja ka nënshkuar mbi 100 Marrëveshje Bashkëpunimi me universitete, institucione dhe biznese brenda dhe jashtë Shqipërisë, më shumë se gjysma e tyre janë me institucione të arsimit të lartë.

Në kuadër të programit Erasmus +, UAMD-ja ka nënshkruar 34 Marrëveshje Ndërinstitucionale me universitete në 17 vende të Europës.

Marrëveshjet Ndërkombëtare

Projektet bi/multilaterale

Projekte
aktuale

Shkëmbime
Studentore

Pjesë e marrëveshjeve të bashkëpunimit janë:

organizimi i konferencave ndërkombëtare

publikimet e përbashkëta shkencore

projektet e përbashkëta

shkëmbimi i informacioneve

Përgjegjësitë

1

Mbajtja dhe zhvillimi i të gjithë kontakteve me institucionet arsimore të huaja

2

Hartimi dhe negociimi i marrëveshjeve, monitorimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare.

3

Sigurimi dhe publikimi i informacioneve rreth projekteve nderkombetare dhe mundësive të shkëmbimeve.

4

Aplikimi në projekte të ndryshme ndërkombëtare dhe implementimi i tyre.

5

Negociimi për krijimin e bashkëpunimeve të tjera me univesitetet perëndimore dhe të rajonit.

6

Përfaqësimi i UAMD-së në takime jashtë vendit, në kuadër të projekteve.