Qendra për Zhvillimin e Trashëgimisë Antiko-Mesjetare Shqiptare

Qendra për Zhvillimin e Trashëgimisë Antiko-Mesjetare Shqiptare është një qendër kërkimore-shkencore pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës.

Qendra nëpërmjet kombinimit të disa drejtimeve si arkeologjia dhe historia, trashëgimia materiale dhe shpirtërore, por edhe turizmi kulturor dhe historia e artit, përpiqet të kërkojë, organizojë projekte, publikojë rezultatet dhe të kthehet në një hapësirë të shkëmbimit të mendimeve midis fakulteteve të ndryshme të universitetit.

Sigurisht që Qendra synon që të ndërveprojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me qëllim arritjen e bashkëpunimeve në avancimin e studimit të vlerave dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.

(English) CDAMAH-Center for the Development of Ancient and Medieval Albanian Heritage is a scientific research center based at the state university “Aleksandër Moisiu” in Durrës.

The center aims through the combination of several fields such as archaeology and history, tangible and
intangible heritage, as well as cultural tourism and art history, to research, organize projects, publish the
results and become a hub of exchanging views within the various university faculties.

Certainly, CDAMAH strives to reach out both nationally and internationally in order to collaborate in the
the advance of heritage study and protection of cultural heritage.