Administrata

Administrator

 

Gerald Çeka

geraldceka@uamd.edu.al

Drejtoria e Administrimit Financiar                           

Drejtor                                Etleva Laçi

etlevalaci@uamd.edu.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

 

Drejtor                                Ervis Lila

ervislila@uamd.edu.al

Drejtoria e Investimeve dhe Prokurimeve Publike

Drejtor                              Aldo Çela

aldocela@uamd.edu.al

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm                       

Drejtor                                Shkëlqim Sula

shkelqimsula@uamd.edu.al

Drejtoria e Administrimit dhe e Shërbimeve Akademike

Drejtor                               Ina Lushka

Inalushka@uamd.edu.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike                     

Drejtor                                Blerina Koka

blerinakoka@uamd.edu.al

Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Drejtor                                Dorinela Çupi

dorinelacupi@uamd.edu.al

Drejtoria e Kurrikulës dhe Standardeve të Cilësisë

Drejtor                                Spiro Paço

spiropaco@uamd.edu.al

Qendra për Kërkim dhe Ekselencë                                                                          

Drejtor                                Alketa Marku

alketamarku@uamd.edu.al

Qendra e Trashëgimisë Kulturore Mesjetare     

Drejtor                                Ols Lafe

olslafe@uamd.edu.al

Administrata universitare

Administrata ofron shërbime efikase dhe të dobishme që t’i mundësojë personelit akademik përmbushjen e objektivave dhe përgjegjësive në fushën e formimit akademik, të kërkimeve shkencore, në mënyrën më të mirë të mundshme, siç është parashikuar në Statutin e Universitetit.