Doktoratura

KLEIDA (TUFI) HETA -NDIKIMI I FAKTORËVE TË RISKUT NË PERFORMANCËN FINANCIARE TË FIRMAVE QË OPEROJNË ME NËNKONTRAKTIME NË DISTANCË

LINDITA VARESI -ROLI I SEKTORIT BANKAR NË SISTEMIN FINANCIAR: ANALIZË NDËRBANKARE E EFICENCËS DHE PRODUKTIVITETIT SI TREGUES TË PERFORMANCËS: EKSPERIENCA E SHQIPËRISË

ALKIDA HASAJ -ORIENTIMI DREJTË MARKËS NGA ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE DHE NDIKIMI I TIJE NË PERFORMANCË. RAST STUDIMOR -QARKU I SHKODRËS

ELIONA GREMI -NDIKIMI I FAKTORËVE SPECIFIKE BANKARË DHE I ATYRE MAKOEKONOMIKË NË PËRFITUESHMËRINË E BANKAVE SHQIPTARE

ARMELA ANAMALI -SHQIPËRIA SI DESTINACION I NËNKONTRAKTIMEVE NË DISTANCË: INDUSTRIA FASONERI

IRSIDA RUSI (DINOSHI) -IMPAKTI I KURSIT TË KËMBIMIT NË EKONOMINË SHQIPTARE. EKUILIBRI I KURSIT TË KËMBIMIT DHE FAKTORËT PERCAKTUES TË TIJ.

SONILA ZERELLI -POLITIKA MONETARE DHE MODELET PROBABILITARE

BRUNILDA LICAJ -MENAXHMI I TURIZMIT TË ANIJEVE TURISTIKE NË ZONAT BREGDETARE DHE QENDRAT E TRASHËGIMISË KULTURORE RASTI DURRËS

ENTELA VELAJ – EFIÇENCA E TAKSAVE DIREKTE DHE INDIREKTE MODEL VLERËSIMI

MANJOLA DULI – KËRKIME MBI EFEKTIN SINERGJIK TË METABOLIZMIT RAJONAL- NË PERFORMANCËN EKONOMIKE TË VENDIT

MARSIDA KËNUTI (MORINA) –  RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR I NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE .SFIDAT E ADOPTIMIT TË STANDARTEVE KOMBËTARE TË KONTABILITETIT PËRBALLË TRYSNISË FISKALE .

RAGIP GJOSHI – MENAXHERI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE NË KOSOVË PËR SHEKULLIN XXI

ARTUR STAFA – ANALIZA E ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT, EFEKTIVITETI DHE NDIKIMI I DHOMAVE FRIGORIFERIKE NË STIMULIMIN E PRODHIMIT: RASTI I MOLLËVE NË RAJONIN E DIBRËS DHE KORÇËS

ANA GORENCA – TRANZICIONI NGA SHKOLLA NË PUNË: RASTI I SHQIPËRISË

JONIDA GASHI – PRODUKTIVITETI I PUNËS DHE EFEKTET E SHKALLËS: RAST EMPIRIK

SHPËTIM ÇERRI – INTEGRIMI I ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT DHE NDIKIMI I TIJ MBI KËNAQËSINË E KONSUMATORIT, BESNIKËRINË E KONSUMATORIT DHE KONKURRUESHMËRINË E KOMPANISË

ILIR BEJTJA –  MARKETINGU SELEKTIV PER KËRKESË TURISTIKE SELEKTIVE PËR HAPËSIRA TURISTIKE TË PANDOTURA

GENTIANA KRAJA –  PRAKTIKAT E BURIMEVE NJERËZORE, PERFORMANCA INDIVIDUALE DHE NDIKIMI I TYRE NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE 

ELIRA HOXHA – RAPORTIMI FINANCIAR I NJËSIVE  EKONOMIKE TË VOGLA DHE TË MESME STANDARTE KOMBËTARE APO NDËRKOMBËTARE

BESA XHAFERI – PRODUCTION FUNCTION OF FIRMS IN TRANSITION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ALBANIA AND MACEDONIA

ADA ALIAJ – MODELIM PËR RËNDITJEN DHE NORMIMIN E SIGURISË FINANCIARE TË BANKAVE NË VENDET NË ZHVILLIM 

BITILA SHOSHA – PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SHQIPËRI

ERVIN MYFTARAJ – SIENERGJIA QË KRIJOHET NGA NDËRVEPRIMI I MARKETINGUT TË MARRËDHËNIEVE ME MARKETINGUN NË INTERNET 

ULPIAN HOTI – ASPEKTE TË AUTONOMISË FINANCIARE TË INSTITUCIONEVE  TË ARSIMIT TË LARTË NË SHQIPËRI DHE VENDE TË TJERA

HASIM DEARI- PERCEPTIMI DHE ZGJEDHJA E MARKAVE GLOBALE: STUDIM KONSUMATOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

OLTA NEXHIPI -RIMËKËMBJA E SHËRBIMIT: NJË MËNYRË PËR TË MBAJTUR KLIENTELËN NË RESTORANTET E QYTETIT TË DURRËSIT

BLERIM KOLA – MARKETINGU I PRODUKTEVE ARTIZANALE

ELVIRA FETAHU – IMMIGRANT ENTREPRENEURSHIP AND ITS LOCAL INTEGRATION  

ELIONA GREMI – NDIKIMI I FAKTORËVE SPECIFIKE BANKARË DHE I ATYRE MAKOEKONOMIKË NË PËRFITUESHMËRINË E BANKAVE SHQIPTARE

ALUSH KUÇI – DISA ASPEKTE DHE KËNDVËSHTRIME  PËR PËRMIRSIMIN E PERFORMANCËS SË TRANSPORTIT HEKURUDHOR

EDA BEZHANI – IMPAKTI I IMPLEMENTIMIT  TË POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT  RURAL NË ZHVILLIMIN  E ZONAVE RURALE DHE REDUKTIMIN E VARFËRISË NË SHQIPËRI

ALTIN GJINI – THREE ESSAYS ON ECONOMIC GROWTH OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

ARTIOLA AGALLIU – MATJA E RISKUT TË KREDISË DHE FAKTORËT PËRCAKTUES NË TREGUESIT E RISKUT TË KREDISË

SANIE DODA – MENAXHIMI I FAKTORËVE INFLUENCUES NË MARRJEN E VENDIMEVE PERSONALE FINANCIARE 

FORCIM KOLA – MARKETINGU I PRODUKTEVE TË MIKROFINANCËS 

DORIANA NANO – AFTËSIA FINANCIARE E STUDENTËVE NË SHQIPËRI 

XHENSILA ABAZI – INVESTIMET E BRENDSHME PRIVATE NË SHQIPËRI. FAKTORËT PËRCAKTUES TË TYRENË NIVEL MAKROEKONOMIK DHE MIKROEKONOMIK

VIORELA POLENA – STABILITETI POLITIK DHE RRITJA EKONOMIKE : RASTI I DISA VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR PAS VITEVE 90′

ERMIR SHAHINI –  THE PERCEPTION OF INSTITUTIONAL EFFICIENCY EFFECT IN DEVELOPING THE ALBANIAN ECONOMY

AGIM NDREGJONI – PRITJET RACIONALE DHE MODELIMI EKONOMETRIK I PRITJEVE NË PAQËNDRUESHMËRITË EKONOMIKE

ARMELA ANAMALI – SHQIPËRIA SI DESTINACION I NËNKONTRAKTIMEVE NË DISTANCË

MARSIDA  ISMAILI – BUXHETIMI PUBLIK NË SHQIPËRI: LËVIZJA PËR PERFORMANCË NË QEVERISJE

ANILA ÇEKREZI – PËRCAKTUESIT E STRUKTURËS SË KAPITALIT: RAST STUDIMI I KOMPANIVE TË PALISTUARA NË SHQIPËRI

VALBONA BALLKOÇI – FALIMENTIMI, MODELET QË MUNDËSOJNË PARASHIKIMIN E TIJ. RASTI I NJËSIVE TREGTARE,RRETHI ELBASAN

REZARTA KALAJA – VLERËSIMI I CILËSISË SË SHËRBIMIT SPITALOR DHE KËNAQËSISË SË PACIENTIT NË SHQIPËRI

IRSIDA RUSI –  IMPAKTI I KURSIT TË KËMBIMIT NË EKONOMINË SHQIPTARE EKUILIBRI I KURSIT TË KËMBIMIT DHE FAKTORËT PËRCAKTUES TË TIJ

ELDIAN BALLA – SJELLJA KONSUMATORE NË ZGJEDHJEN E MARKËS

NEVILA KIRI –  PROBLEMATIKAT DHE ROLI I KONTROLLIT TATIMOR NË PERFORMANCËN E ADMINISTRATES TATIMORE NË SHQIPËRI

UARDA HOTI – KREDIA TREGTARE, RËENDESIA E PËRDORIMIT TË SAJ NGA SME-TË 

MERSIDA MOKÇI  BASHKPUNIMI MES OFRUESVE TË SHËRBIMIT TURISTIK, RASTI I QARKUT SHKODËR

ARBEN ZIBRI – THREE ESSAYS ON GLOBAL MINIMUM VARIANCE INVESTING

HYSEN HODA – FAKTORËT QË NDIKOJNË RRITJEN E CILËSISË SË SISTEMIT TË INFORMACIONIT KONTABËL

BRUNILDA LIÇAJ – MENAXHIMI I TURIZMIT TË ANIJEVE TURISTIKE NË ZONAT BREGDETARE DHE QËNDRAT E TRASHËGIMISË KULTURORE

JEHONA GJERMIZI – RIDIMENSIONIMI I SISTEMIT BANKAR SHQIPTAR SIPAS RRGULLATIVËS BASEL III: ANALIZA E KOSTOVE DHE PËRFITIMEVE TË PRITSHME

LINDITA VARESI – ROLI I SEKTORIT BANKAR NE SISTEMIN FINANCIAR: ANALIZE NDËRBANKARE E EFICIËNCËS DHE PRODUKTIVITETIT SI TREGUES TË PERFORMANCËS; EKSPERIENCA E SHQIPËRISE 

ALTIN TURHANI – FAKTORËT QË PERCAKTOJNË ECURINË E DEPOZITAVE NË SISTEMIN BANKAR NË SHQIPËRI 

TEUTA ÇERPJA – KURSIMET KOMBËTARE DHE FAKTORËT PËRCAKTUES TË TYRE: RASTI I SHQIPËRISË

ROVENA TROPLINI – ZHVILLIMI FINANCIAR DHE RRITJA EKONOMIKE : ANALIZË EMPIRIKE, RASTI I SHQIPËRISË

DENADA BUSHI – AMVISIMI I RREZIKUT TË KREDISË NË BANKAT TREGTARE NË KUADËR TË IMPLEMENTIMIT TË BAZEL I/II

ROMINA DHORA – TURIZMI GASTRONOMIK, RAST STUDIMI NË QARKUN E SHKODRËS

ERIONA VADINAJ – MODELET E DYFISHTA TË RAPORTIMIT KONTABËL DHE FISKAL: QARKU SHKODËR

ZOICA KOKAVESHI – EFEKTET E POLITIKAVE DECENTRALIZUESE NË FUSHËN E BURIMEVE NATYRORE: PYJE DHE KULLOTA

DAFINA CENAJ – PËRCAKTUESIT E PERFORMANCËS SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NË SHQIPËRI

MANJOLA DULI – KËRKIM MBI EFEKTIN SINERGJIK TË METABOLIZMIT RAJONAL NË PERFORMANCËN EKONOMIKE TË VENDIT

KLEIDA TUFI – NDIKIMI I FAKTORËVE TË RISKUT NË PERFORMANCËN FINANCIARE TË FIRMAVE QË OPEROJNË ME NËNKONTRAKTIME NË DISTANCË

ARTUR HADROJ – TREGU LOKAL I PUNËS: RASTI I QARKUT DURRËS

ARJETA ANAMALI – ROLI I RIMËKËMBJES SË SHËRBIMIT NË SEKTORIN E MIKPRITJES:( NË FOKUS INDUSTRIA HOTELIERE)

ELSA TOMJA – PARTNERITET PUBLIK-PRIVAT DHE FAKTORËT KRITIKE TË SUKSESIT NË IMPLEMENTIMIN E TYRE NË SHQIPËRI

FITIM DEARI – LEVA DHE VENDIMET E STRUKTURËS SË KAPITALIT

ERIS ZEQO – ZBATIMI I MODELEVE VALUE AT RISK (VAR) PËR PORTOFOLET E KREDISË (RASTI I BANKAVE)

ENTELA VELAJ – EFICENCA E TAKSAVE DIREKTE DHE INDIREKTE: MODEL VLERËSIMI

FATBARDHA KADIU – RAPORTET E NJEJTA TË TAKSAVE NË NJË SISTEM FISKAL

BRUNELA TREBICKA – EKONOMIA INFORMALE, SHKAQET DHE PASOJAT E SAJ NË SHQIPËRI

SONILA ZERELLI – POLITIKA MONETARE DHE MODELET PROBABILITATRE

ORION GARO – IMPAKTI I DREJTPËRDREJTË FINANCIAR I ARSIMIT TË LARTË TEK TË ARDHURAT PERIODIKE TË PUNONJËSVE SHQIPTARË

AZETA TARTARAJ – MARKETINGU TERRITORIAL MJET I ZHVILLIMIT DHE KOHEZIONIT SOCIAL

LLAMBI PRENDI – DINAMIKA E PRIRJEVE TË TREGTISË SË SHQIPËRISË ME VENDET E EUROPËS

JULIANA IMERAJ – PASURITË E PALUAJTSHME DHE PERFORMANCA E KREDIVE BANKARE

ENDRI BALLA – SISTEMI DUAL NË ARSIMIN E LARTË NË SHQIPËRI

OLDA ÇIÇO – BARRIERAT E KULTURES NË MARKETING DHE NË SJELLJEN KONSUMATORE

ALKIDA HASAJ – ORIENTIMI DREJT MARKËS NGA ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE DHE NDIKIMI I TIJ NË PERFORMANCË

FLORENSA HAXHI – PERFORMANCA E INSTITUCIONEVE PËRFITUESE SI FAKTOR NË EFEKTIVITETIN E NDIHMËS SË HUAJ NË SHQIPËRI

ALVINA GUCAJ – SHËRBIMI SHËNDETËSOR NË SHQIPËRI; ANALIZË KRAHASUESE MIDIS SHËRBIMIT MJEKËSOR TË OFRUAR NË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE PUBLIKE DHE NË ATO PRIVATE

INES ANNA MARIA JAHO – MENAXHIMI I SEKTORIT ENERGJITIK SHQIPTAR DHE NDIKIMI I REFORMAVE – PAKETA 3-TË ENERGJITIKE

AlbanianEnglishItalian