Maser Profesional

E DREJTË NDËRKOMBËTARE TREGTARE

Përshkrimi i Programit:

Profili i studimeve master profesional në: “E drejtë ndërkombëtare tregtare” ka për qëllim t’u ofrojë studentëve një studim të thelluar të sistemit tregtar botëror dhe t’u ofrojë një analizë të thelluar mbi zhvillimet e politikave tregtare, marrëveshjeve të tregtisë së lirë, si dhe të OBT. Masteri kërkon të formësojë teknikë të së drejtës me një optike të re të politikave tregtare ndërkombëtare rajonale dhe kombëtare si dhe të krijojë një ndërgjegje te re të tregtisë dhe biznesit ndërkombëtar. Në përfundim të këtyre programeve studentët do të jenë të aftë të avancojnë në karrierën e tyre si konsulentë të sektorit privat, nëpunës të administratës publike apo ushtrimin e profesioneve të lira (noter, avokat, përmbarues).

Masteri formëson teknikë të së drejtës me optike të re të politikave tregtare ndërkombëtare kombëtare dhe rajonale si dhe të krijojë një ndërgjegje te re të tregtisë dhe biznesit ndërkombëtar.