Master Shkencor

MSH.Administrim Financiar

Përshkrimi i Programit:

Sfida themelore e politikbërjes në pikëpamje të administrimit të burimeve publike ështëadministrimi dhe drejtimi i burimeve të kufizuara për të përmbushur kërkesa të pakufizuara publike. Ky program studimorsynon të pajisë studentët me njohuri të atilla që u mundësojnë atyre vendimmarrje të drejta dhe efektive në kushtet e situatave të tilla që kërkojnë balancim të resurseve me nevojat publike. Studentët thellohen ne konceptet teorike, praktike dhe te aplikuara te metodave te kërkimit. Ata që përfundojnë me sukses nivelin e dyte te studimeve do të jenë të pajisur dhe të formuar profesionalisht për punësim dhe të pajisur me aftësi të nivelit të lartë në administrimin financiar tësektorit publik.

Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, përvojave ndërkombëtare të shkëmbimeve studentore dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit.
Zgjidh UAMD-në për të pasur qasje në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë që ofrohen për studentët.

Detajet e programit

Ky programi pajisë studentët me njohuri të tilla si:

  • Shkenca e administrimit dhe metodat kërkimore në administrimin publik
  • Administrimi i financave lokale dhe qendrore
  • Etika në administratën publike dhe sjellja njerëzore në këto organizata
  • Kontabiliteti financiar dhe kontabiliteti i drejtimit
  • Kontabiliteti publik, standartet kombëtare të Kontabilitetit dhe standartet ndërkombëtare të kontabilitetit
  • Drejtimi financiar i avancuar në këndvështrimin e administrimit publik