Master Profesional

Drejtim Turizmi

Përshkrimi i Programit:

Turizimi është një ndër sfidat dhe potencialet më të mëdha të Shqipërisë. Zhvillimi i turizmittë qëndrueshëm është kërkesë e domosdoshme për të funksionalizuar këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë në mënyrë që të jetë sa më produktiv dhe eficcent. Këto synime kërkojnë menaxherë të rinj. Studentët që përfundojnë me sukses këtë cikël të studimeve do të jenë të pajisur dhe të formuar profesionalisht për punësim dhe të pajisur me aftësi të nivelit të lartë në menaxhimin e turizmit të qëndrueshëm. E gjithë kjo e shprehur ne termat e një institucioni edukimi që pozicionohet shume pranë vijës bregdetare, përbën një avantazh te madh për studentët që mbyllin me sukses këtë cikël studimesh.

Studentët që përfundojnë me sukses këtë cikël të studimeve do të jenë të pajisur dhe të formuar profesionalisht për punësim dhe të pajisur me aftësi të nivelit të lartë në menaxhimin e turizmit të qëndrueshëm.

Detajet e programit:

Ky programi pajisë studentët me njohuri të avancuara në fusha si:

  • Menaxhimi, marketingu, financa në nivele të avancuara
  • Trashëgimia natyrore dhe aspekte ambientale te turizmit
  • Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm
  • Menaxhim i qëndrueshëm i destinacionit
  • Ekoturizëm dhe turizëm rural
  • Metoda kërkimi te avancuara në turizëm