Programe Bachelor

Fakulteti i Biznesit

Administrim Biznes

Menaxhim Marketing

Shkenca Ekonomike

Financë Kontabilitet

Bankë-Financë

Menaxhim Hoteleri-Restorant

Menaxhim Turizëm Arkeologjik

Komunikim dhe Marketing Digjital

Menaxhim Turizëm Kulturor

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Navigacion dhe Menaxhim Detar

Infermieri e Përgjithshme

Mami

Fizioterapi

Menaxhim Banke

Menaxhim Hoteleri-Turizëm

Menaxhim Ndërmarrje të vogla e të mesme

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Teknologji Informacioni

Shkenca Kompjuterike

Sisteme Informacioni

Matematikë-Informatikë

Informatikë Anglisht

Multimedia dhe Televizion Digjital

Fakulteti i Edukimit

Gjuhë-Letërsi Anglisht

Filozofi-Sociologji

Gjuhë Angleze

Gjuhë Gjermane dhe Angleze

Arsimi Fillor

Arsim Parashkollor

Psikologji

Didaktikë

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

Shkenca Politike

Histori

Marrëdhënie me Publikun

Administrim Publik

Politikat Ekonomike