Arsimi Fillor

 

Përshkrimi i Programit:

Gjuha e përdorur në mësimdhënie: Gjuha shqipe
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit: Tri vite akademike
Kushtet e pranimit në programin konkret të studimit:
Studenti duhet të jetë pajisur me njërën nga diplomat e mëposhtme:
– Diplomë e Maturës shtetërore.
– Diplomën e shkollës së mesme (të përgjithshme ose të profilizuar), sistemi i vjetër.
– Diplomë e shkollës së mesme profesionale (5-vjeçare);
– Diplomë e arsimit të mesëm, e përfituar jashtë vendit njohur dhe ekuivalentuar me diplomat e
mësipërme nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Ky program përgatit mësues të kualifikuar nga klasa e I -rë deri në klasën e VI -të të shkollës 9-
vjeçare, proces që do të realizohet përmes avancimit të kualifikimit të mëtejshëm në nivel të
“Masterit Profesional” apo edhe “Masterit Shkencor”, duke mundësuar vazhdimësi të
studimeve të thelluara deri në nivelin e tretë të studimeve drejt gradës “Doktor i Shkencave”.

Përgatitje pedagogjike dhe metodologjike për të maksimalizuar suksesin e nxënësve të moshës së re shkollore.

Objektivat kryesore te programit:

 1. Formimi profesional i studentëve në njohjen shkencore të disa disiplinave si: matematika,
  gjuha shqipe, historia e Shqipërisë, shkencat e natyrës, edukimi artistik dhe fizik,
 2. Përgatitja pedagogjike dhe metodologjike për të maksimalizuar suksesin e nxënësve të
  moshës së re shkollore.
 3. Formimi i mësuesit të ciklit të ulët përmes praktikës pasive dhe aktive në shkollat 9-
  vjeçare nën udhëheqjen e pedagogëve të fushës përkatëse, por edhe të mësuesve mentorë.
 4. Formimi multidisiplinar që lehtëson planifikimin dhe organizimin arsimor jo vetëm në
  zona urbane, por edhe mësimdhënien në klasa kolektive.
 5. Veprimtaritë që kërkojnë të menduar kritik dhe krijues si dhe përballjen me zgjidhjen e problemeve si në punën individuale, ashtu edhe për atë në grup duke shfrytëzuar mjetet didaktike dhe teknologjike përgjatë procesit të të nxënit, vlerësimi me dosje dhe hulumtimet në klasa janë pjesë e punës së formimit të studentëve.

Mundësi për studime të mëtejshme:

 • Mundësi të mëtejshme studimi në Ciklin e Dytë të
  Studimit Master Profesional;
 • Mësues i arsimit fillor, si dhe në programet e cikleve të tjera të
  parashikuara nga aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional:

 • Pas mbarimit të masterit Mësues i Arsimit fillor: Mësues të arsimit fillor në sektorin publik e
  privat, pas marrjes së licensës.