Shkenca Ekonomike

Përshkrimi i Programit:

Studimi i Shkencave Ekonomike është një proçes i vazhdueshëm dhe dinamik i orientuar drejt politikave ekonomike dhe implementimit të tyre. Funksionimi i një ekonomie varet nga sjelljet dhe zgjedhjet e bëra nga agjentët ekonomikë dhe ndërveprimi i tyre me njëri-tjetrin. Duke vepruar në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve dhe pasigurisë, gjithnjë e më shumë, agjentët ekonomikë duhet të marrin vendime për situata të ndryshme, jo të hasura në të kaluarën.  Prandaj, arritja e objektivave ekonomikë, mirëfunksionmi i tregjeve dhe zgjedhja e politikave të duhura ekonomike kërkon një shkallë të lartë njohurish nga ekonomistët e ardhshëm. Nëpërmjet këtij programi studimi synohet që studenti të arrijë të njihet me konceptet bazë të ekonomiksit, instrumentave përkatës dhe përdorimit të tyre në mënyrën më optimale të mundshme.  Ky program ofron njohuri për një gamë të gjerë të problemeve individuale dhe shoqërore që lindin nga nga mospërputhja midis kërkesës për mallra dhe shërbime dhe ofertës së kufizuar të burimeve për të kënaqur këto kërkesa dhe jep me qasje të veçantë ekonomike zgjidhjen e tyre. Në këtë program studentët fitojnë njohuri teorike dhe praktike për tregjet, tregtinë, biznesin, politikat qeveritare, çështjet ndërkombëtare, globalizimin, zhvillimin, të nevojshme për të konkurruar në një treg pune shumë të ashpër ku mospërputhja mes ofertës dhe kërkesës për punë është shumë e madhe.

Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, përvojave ndërkombëtare të shkëmbimeve studentore dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit.
Zgjidh UAMD-në për të pasur qasje në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë që ofrohen për studentët.

Pse duhet të studioni në këtë program?

Ky program studimi është i projektuar për të transmetuar tek studentët njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të analizuar në mënyrë të suksesshme problematikat e shfaqura si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik, duke i udhëhequr ata drejt arritjes së objektivave të dëshiruara.

Objektivi kryesor i Programit të Ekonomiksit është që t’u ofrojë studentëve njohuri për mendimin ekonomik bashkëkohor si dhe t’i ndihmojë ata që të kuptojnë rolin e institucioneve ekonomike në shoqërinë bashkëkohore. Për më tepër, ky program synon të përgatisë studentët që:

  • Të njohin dhe të vlerësojnë diversitetin e pikëpamjeve ekonomike që kanë ekzistuar dhe pikëpamjeve të reja, të cilat në mënyrë të arsyeshme sqarojnë problemet ekonomike dhe sistemet alternative.
  • Të përshkruajnë anën ekonomike të institucioneve në nivel qendror dhe rolin e tyre në hartimin e politikave monetare dhe fiskale.
  • Të përdorin konceptet dhe mjetet mikroekonomike kryesore të tilla si kostoja oportune, roli i tregut, etj, për të adresuar çështjet e politikave publike të tilla si konkurrenca, mbrojtja e mjedisit, rregullimi financiar, tatimet, si dhe të shpjegojnë lidhjen në mes të interesave ekonomike të individëve dhe shoqërisë.
  • Të përdorin modele ekonomike për të analizuar sjelljen ekonomike, çështjet sociale dhe problemet e politikave.
  • Të përdorin teorinë ekonomike, të përcaktuar gjerësisht, për të bërë një analizë origjinale të ngjarjeve aktuale apo historike, për të analizuar problemet shoqërore, dhe të vlerësojnë zgjedhjet alternative të politikës publike.
  • Të shpjegojnë dallimet e mëdha në përvojat ekonomike dhe standardin e jetesës nëpër vende të ndryshme si dhe të aplikojnë koncepte dhe modele për të shpjeguar dhe analizuar marrëdhëniet globale ekonomike.
  • Të komunikojnë në mënyrë efektive dhe të reflektojnë në mënyrë kritike në fushën e disiplinës përkatëse dhe me shoqërinë e gjerë.
  • Të zhvillojnë aftësitë analitike duke kombinuar teorinë e mirëfilltë ekonomike me metodat e aplikuara nga statistika dhe ekonometria, që të jenë në gjendje t’i aplikojnë të dyja, teorinë dhe analizat ekonomike në vendin e tyre të punës dhe në studimet e mëtejshme.

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve

Programi Bachelor në “Shkenca Ekonomike” ofron njohuri të mira në fushën e ekonomisë duke rritur mundësitë për karrierë profesionale. Me anë të zhvillimit të aftësive teknike, ndërpersonale dhe konceptuale ky program bën të mundur punësimin e të diplomuarve në institucione publike dhe private të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme. Shkencat Ekonomike hapin një sërë mundësish të të bërit karrierë pasi studentët mund të eksperimentojnë në drejtime të ndryshme. Ata mund të punësohen nëpër banka, agjensi konsulence, të merren me analiza dhe parashikime dhe tregëti ndërkombëtare.