Arsim Parashkollor

 

Përshkrimi i Programit:

Gjuha e përdorur në mësimdhënie: Gjuha shqipe

Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit: Tri vite akademike

Kushtet e pranimit në programin konkret të studimit:

Studenti duhet të jetë pajisur me njërën nga diplomat e mëposhtme:

  • Diplomë e Maturës shtetërore.
  • Diplomën e shkollës së mesme (të përgjithshme ose të profilizuar), sistemi i vjetër.
  • Diplomë e shkollës së mesme profesionale (5-vjeçare);

-Diplomë e arsimit të mesëm, e përfituar jashtë vendit njohur dhe ekuivalentuar me diplomat e mësipërme nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Përgatitje pedagogjike për të përdorur metodologji të larmishme dhe ndërvepruese në arritjen e suksesit me fëmijët e moshës parashkollore.

Objektivat kryesore të programit:

  1. Formimi shkencor me njohuritë teorike dhe didaktike për formimin e edukatorit parashkollor, i ndërtuar në përputhje me vizionin, misionin dhe objektivat strategjikë të UAMD.
  2. Zotërimi i dijeve, aftësive dhe kompetencave profesionale për marrjen e licensës profesionale.
  3. Përgatitja pedagogjike për të përdorur metodologji të larmishme dhe ndërvepruese në arritjen e suksesit me fëmijët e moshës parashkollore.
  4. Përgatitja e edukatorëve të kualifikuar përmes veprimtarive që kërkojnë të menduar kritik.

Mundësi për studime të mëtejshme: Mundësi të mëtejshme studimi në Ciklin e Dytë të studimit Master Profesional dhe Shkencor në fushën e edukimit.

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional: Studentët mund të punësohen si edukatorë kopshti në sektorin publik dhe atë privat.