UAMD, pjese e projektit WEBJOU

Projekti WEBJOU është një projekt në fushën e gazetarisë së të dhëave dhe komunikimit mbi
bazën e të dhënave.
WEBJOU ka për qëllim të promovojë shkëmbimin e njohurive, mësimdhënien dhe
mësimnxënien multidisiplinore dhe innovative në realitetin e Ballkanit Perëndimor duke
përfshirë fushat e e statiskës, të dhënave shkencore, vizualizim dhe komunikim, të cilat janë
instrumentë të domosdoshëm për të operuar në mënyrë efektive në fushën e gazetarisë dhe
komunikimit.
Qëllimet kryesore të projektit janë:
 Përkufizimi i profilit të gazetarisë së të dhënave për arsimin e lartë (ISCED-6) duke iu
referuar sistemit të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor;
 Hartimi i gjashtë moduleve të kursit i cili do të përfshijë disa trajnime si në big data, data
discovery, data visualization, analizë strategjike, etj.
 Realizimi i 7 kurseve bachelor në gazetarinë e të dhënave, një në çdo institucion partner
në projekt sipas nevojave të tregut në Ballkanin Perëndimor dhe legjislacionit mbi
arsimin e lartë në Shqipëri dhe Kosovë
 Zhvillimi i një platforme online në të cilat do të jenë të publikuara pa pagesë materilet e
mësimdhënies.