October 6, 2022

Day

Në kuadër të aplikimeve nën programin Erasmus+, Komponenti i Rritjes së Kapaciteteve për Arsimin e Lartë (Capacity Building in Higher Education), për vitin 2022, UAMD është shpallur fitues në 4 projekte në cilësinë e partnerit.   Përfshirja në projektet e ndërtimit të kapaciteteve do të shërbejë për trajnimin e stafit dhe studentëve, si dhe do...
Read More