Workshop “Legjislacioni Detar në Republikën e Shqipërisë, të drejtat dhe detyrimet që lindin nga Konventa e UNCLOS”.

Më datë 23 Shkurt 2024, pra 11:00 në Sallën e Konferencave godinën Currila, Fakulteti i Studimeve Profesionale do të organizojë Workshopin me temë “Legjislacioni Detar në Republikën e Shqipërisë, të drejtat dhe detyrimet që lindin nga Konventa e UNCLOS”.

 

 

Qëllimi i këtij workshopi është informimi i studentëve që studiojnë shkenca detare dhe juridike në UAMD, mbi legjislacionin detar, konventat dhe të drejtat e detyrimet që lindin nga të që ruit palë në të tilla konventa.

Ju mirëpresim!

 

#UAMD #workshops #legjislacionidetar #konventaUNCLOS