Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka shpallur Thirrjen për staf akademik për Universitetin Ndërkombëtar Veror të Prishtinës (Pristina International Summer University).

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka shpallur Thirrjen për staf akademik për Universitetin Ndërkombëtar Veror të Prishtinës (Pristina International Summer University).
Universiteti Ndërkombëtar Veror I Prishtinës (PISU) është organizuar nga Universiteti I Prishtinës në
bashkëpunim me donatorë dhe partnerë të ndryshëm.

Universiteti i Prishtinës do të organizojë edicionin e 23-të të Universitetit Nderkombëtar Veror të Prishtinës (PISU), I cili do të mbahet 8-19 Korrik 2024.

Aplikimi
Nëse dëshironi të jeni pjesë e këtij programi, duhet plotësuar forma e aplikimit, application form e
cila duhet të dërgohet e plotësuar tek Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare jo më vonë se data
13 Janar 2024.

Shpërblimi

Profesorët vizitorë të përzgjedhur do të paguhen me një kompensim modest prej 700 EUR (bruto)
për të gjithë kursin.
• UP-ja nuk i mbulon shpenzimet që lidhen me sigurimin shëndetësor ose të udhëtimit. Ju lutemi kontrolloni
gjithashtu vlefshmërinë e sigurimit tuaj shëndetësor dhe të udhëtimit për Kosovën.
• Pasi të jeni përzgjedhur si profesor vizitor, stafi i PISU-së do të blejë biletën tuaj sa më shpejt që të jetë e
mundur në mënyrë që të përmbajë shpenzimet e bëra për rimbursimet e udhëtimit (gjatë rezervimeve me
vonesë të viteve të mëparshme rezultuan në çmime të jashtëzakonshme të larta për biletat ajrore). Në rast
të pamundësisë së stafit të PISU për t'ju siguruar bileta, ju mund të blini biletën tuaj. Çdo kosto që nuk lidhet
në mënyrë të arsyeshme me udhëtimin drejtpërsëdrejti në PISU nuk do të rimbursohet, p.sh., ndalesat e
panevojshme të gjata dhe më pas, kostot e larta të hotelit.
• Stafi i PISU-së do të bëjë rregullimet e strehimit. Profesorët vizitorë do të qëndrojnë në një konvikt.
Shpenzimet e akomodimit do të mbulohen nga organizata. Organizata do të organizojë strehim për të
mbuluar periudhën tuaj të mësimdhënies, plus 3 ditë para dhe/ose pas periudhës suaj të mësimdhënies
nëse është e nevojshme (në varësi të datave të mbërritjes dhe nisjes suaj).
• Tre vakte ditore do të sigurohen në restorantin e studentëve.

Kontakt: saranda.krasniqi@uni-pr.edu
Linku I thirrjes: https://uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,2487