Shpallje për Fituesit e Projekteve të Brëndshme 2023

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në
Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universiteti
“Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar me urdhër nr.385, datë 09.07.2018, dhe Rregullores
për Menaxhimin e Aktiviteteve Kërkimore Shkencore të zhvilluara në UAMD, shpallet lista
e projekteve kërkimore shkencore fituese, sipas rendit alfabetik, si më poshtë: