Shpallet lista e projekteve kërkimore shkencore fituese në UAMD

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar me urdhër nr.385, date 09.07.2018, dhe Rregullores për Menaxhimin e Aktiviteteve Kërkimore Shkencore të zhvilluara në UAMD,  shpallet lista e projekteve kërkimore shkencore fituese si më poshtë:

Projekte fituese që parashikohet të financohen me buxhetin e vitit 2022
 Nr.  Emër Mbiemër Drejtuesi Titull projekti
           1 Gentiana KrajaE- Qeverisja – Digjitalizimi i sektorit publik dhe shërbimeve publike
           2 Olta NexhipiRritja e qëndrueshme e mirëqenies përmes sipërmarrjeve të reja sociale: Konkurs dhe dokument politikash për fizibilitetin e qasjes
           3 Ervin MyftarajImpakti i mediave sociale dhe zhvillimit teknologjik në aplikimin e programeve të besnikërisë konsumatore. Rasti i tregut të shërbimeve në Shqipëri.
           4 Dorina NdrekaResCLIN – Forcimi i kapaciteteve të funksionimit të Klinikës së Ligjit përmes kërkimit shkencor
           5 Rregjina GokajAnkthi profesional dhe ndikimi i tij në mësimdhënie
           6 Belina BediniSfidat dhe praktikat që sjellin fuqizimin e grave në sipërmarrje dhe vendim-marrje politike: rast studimor i rajonit të Durrësit dhe Tiranës
           7 Dorina Xheraj SubashiVlerësim i turizmit dhe siteve turistike në qytetet Berat, Përmet, Kolonjë ndaj inovacionit drejt turizmit të eksperiencave
           8 Lindita MukliDizenjimi dhe Implementini i Databazës së Aluminit për Universitetin “Aleksander Moisiu” Durrës
           9 Zenel SinaFuqizimi i performances së mësuesit të arsimit fillor midis dilemave dhe tedencave post-covid-19
         10 Azeta TartarajZbatimi i Strategjisë së re të BE-së për ushqimin në zinxhirin ushqimor në Republikën e Shqipërisë
         11 Dilina BeshiriKrijimi i Manualit për zhvillimin e praktikës profesionale për studentët e Fakuktetit të Edukimit, cikli i parë dhe i dytë i studimeve
         12 Ledia KashahuKërkim mbi vlerësimin e  Programeve të studimit në Fakultetin e Edukimit UAMD  (Programet e edukimit fillestar të mësuesve të Arsimit Fillor (BA/MA) dhe Arsimit Parashkollor)
         13 Arian DedejSfidat e politikave publike ne administraten publike shqiptare
         14 Alma GolgotaSiguria kibernetike në transportin detar, element kyç për zbatimin e aktiviteteve detare portuale të sigurta dhe inovative.
         15 Teuta ThanasiLidhja e kërkimit shkencor me mësimdhënien
         16 Robert KosovaMCDA- Grupi i Analizës së Vendimit:  Studim, Analizë dhe Ndihmesë në Vendimarrje në aktivitete të ndryshme ekonomike dhe probleme lokale dhe kombëtare.
 Projekte fituese që parashikohet të financohen me buxhetin e vitit 2023
         17 Natasha HodaRritja e kapaciteteve të administratës vendore në gjetjen e burimeve të reja të financimit.
         18 Pranvera BeqirajProcesi i Integrimit Evropian dhe roli i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
         19 Joniada MusarajQytetari e angazhuar në Bashkinë Durrës për shërbimin “Administrim të bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”.
         20 Bitila ShoshaUlja e Borxhit publik, nga legjislacioni i zbatueshem me strategjine afatmesme te menaxhimit te riskut (SAMB / AFMIS).
         21 Armela AnamaliAftesimi i studenteve doctoral ne metodat e kerkimit ne biznes (Business research)
         22 Shqipe XhaferriPerforcimi i legjislacionit te MFK-se, permes shtimit te kontrollit te brendeshem te menaxhimit financiar e kontrollit (KR)

Bazuar në fondin e për kërkim shkencor të vitit 2022, do të financohen projektet me nr. rendor 1-16.

Projektet me nr. rendor 17-22 do të financohen nga fondi për kërkim shkencor i vitit 2023.

Në lidhje me procedurat, koordinatorët do të kontaktohen përmes emailit.