Projekti “Emetimi i CO2 nga operatorët portualë dhe impakti i tij në kompleksin portual Durrës – Porto Romano”

Ne kuader te projektit Emetimi i CO2 nga operatorët portualë dhe impakti i tij në kompleksin portual Durrës – Porto Romano”, te fituar me mbeshtetjen e AKKSHI, ne bashkepunim me Autoritetin Portual Durres grupi i punes se projektit filloi monitorimin  e gazit CO2 ne ambientet e portit
 
Staf akademik nga Fakulteti i Studimece Profesionale ne bashkepunim me personel te APD doli ne terren per te filluar matjet .duke perdorur paisjet qe zoteron Fakulteti. 
 
Ky monitorim do te zgjase per nje periudhe prej rrerh 10 muajsh dhe me te dhenat e marra do te identifikohen ( nese ka) zonat me ndotje nga ky gaz i demshem ne atmosfere.