Praktikë pune nga WBF – Fondi i Ballkanit Perëndimor për studentët

Sekretariati në kuadër të Programit të Praktikës ka shpallur hapjen e Praktikës së punës në
Tiranë.

Grupi i synuar i aplikantëve dhe kërkesat:

Nëse jeni të interesuar për bashkëpunim dhe zhvillim rajonal dhe dëshironi të zgjeroni njohuritë
tuaja për rajonin, jeni gati të punoni në një mjedis ndërkombëtar multikulturor, ne ju ftojmë të
aplikoni për programin e praktikës WBF!

a) Të jenë shtetas të njërës prej Palëve Kontraktuese (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë,
Kosovë, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut ose Serbia)
b) Duhet të mbajë ose të jetë i regjistruar të paktën në një program universitar të nivelit të
parë që lidhet me praktikën.
c) Të flasë rrjedhshëm gjuhën angleze.
d) Të jetë 25 vjeç ose më i ri.
e) Angazhimi dhe pasioni për bashkëpunim dhe zhvillim rajonal.
f) Të ketë kredenciale të mira akademike dhe njohuri të rajonit.
g) Të shfaqin vullnet dhe gatishmëri për të punuar në mjedis ndërkombëtar multikulturor.

Fushat e zhvillimit profesional gjatë praktikës:

A. Menaxhimi i Granteve;
B. Marrëdhëniet me Publikun dhe Komunikimin;
C. Monitorimi/Vlerësimi dhe Mësimi.

Ndërsa janë pjesë e Sekretariatit të WBF, praktikantët do të kenë mundësinë të rrisin njohuritë
e tyre në fushat ndërsektoriale, por pa u kufizuar në: pajtimi, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, barazia gjinore, fuqizimi i të rinjve, bashkëpunimi ndërkufitar, integrimi evropian.
Në përfundim të programit të praktikës, çdo praktikanti do të i jepet një Certifikatë.

 

Mbulimi i Logjistikës dhe Shpenzimeve:

– WBF do të mbulojë kostot e transportit nga Tirana për praktikantët e përzgjedhur;
– WBF do të i sigurojë praktikantit akomodimin në Tiranë gjatë qëndrimit të tyre;
– Praktikantëve do të ofrohet shpërblim për shpenzimet e tyre.

Si të aplikoni: Aplikimi do të bëhet online në https://wbfportal.org/hr/job_apply.html?id=9

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • CV
  • Kopje e pasaportës ose e kartës së identitetit

Afati i aplikimit: Afati i fundit për dorëzimin e një aplikacioni të plotë është 20 Maj 2024.
Fillimi i pritshëm i praktikës: 2 qershor 2024
Kohëzgjatja dhe vendndodhja e praktikës:
Kohëzgjatja e praktikës është 2 javë dhe do të zhvillohet në selinë e WBF, Tiranë.
Faqja e internetit për më shumë informacion mbi WBF: https://westernbalkansfund.org/