Organizimi i brendshëm institucional, Statuti dhe Rregullorja e UAMD

U zhvillua ditën e premte, 31 Maj 2024, në Sallën e Konferencave trajnimi me temë: “Organizimi i brendshëm institucional, Statuti dhe Rregullorja e UAMD” në bashkëpunim me Qendrën për kërkim, zhvillim dhe ekselencë, Qendrën për edukim në vazhdim dhe Drejtorinë e kurrikulës dhe standarteve të cilësisë.

Në trajnim pati pjesëmarrje nga stafi akademik i ri dhe stafi administrativ ku u diskutua mbi organizimin institucional, procedurat administrative te përcaktuara në Statutin dhe Rregulloren e Uamd-së dhe njohjen me legjislacionin aktual e zbatueshmërinë e detyrave.