Njohja dhe njësimi i diplomave të huaja në Shqipëri (ENIC-NARIC)

KONVENTA E LISBONËS
Konventa e Lisbonës është një marrëveshje ndërkombëtare e hartuar nga Këshilli i Evropës dhe UNESCO.
Konventa e Lisbonës në Republikën e Shqipërisë u ratifikua në vitin 2001.
Qillimi i Konventës së Lisbonës – Të lehtësojë njohjen e diplomave të arsimit të lartë dhe të vlersojë në mënyre të drejtë kualifikimet e fituara.

Rjeti ENIC – NARIC
Rrjeti Evropian i Qëndrave Kombëtare të Informacionit për Lëvizshmërinë dhe Njohjen Akademike               

(ENIC – NARIC) ka për qëllim promovimin, lehtësimin dhe zbatimin e Konventës.