Mbi shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të Komisionit të Përhershëm të dhenies së gradës shkencore “Doktor”