Legjislacioni ndërkombëtar/BE dhe strategjitë për reduktimin e emetimeve të CO2 në transportin detar (Zeroc.project dhe “UAMD”)

legjislacionin ndërkombëtar/BE dhe strategjitë për reduktimin eemetimeve të CO2

Në Fakultetin e Studimeve Detare të Universitetit të Malit të Zi në Kotor, më 25 dhe 26 qershor u mbajt
një sesion trajnimi gjithëpërfshirës mbi legjislacionin ndërkombëtar/BE dhe strategjitë për reduktimin e
emetimeve të CO2 në transportin detar, në kuadër të Projektit @zeroc.project, ku UAMD është
institucion lider! 

Zeroc.project dhe "UAMD"

Më 28 dhe 29 qershor, aktiviteti vazhdoi me takimin e anëtarëve të konsorciumit, ku u prezantuan detajet
e pyetësorit dhe konkluzionet e anketës së palëve të interesuara WP2/D2.1, analiza e nevojave WP2/D2.2
për sektorin MT&L dhe udhëzimet WP2/D2.3 për modernizimin dhe zhvillimin e kurseve. Kontributet e
vlefshme nga IAL-të e vendeve të BE-së dhe partnerëve industrialë ishin thelbësore. 

Sesioni pasdites

Sesionet e pasdites ofruan një përmbledhje zhvillimit të kurseve dhe planprogrameve ekzistuese mbi
transportin detar dhe logjistikën portuale në universitetet partnere, si dhe kurse LLL për detarët dhe
profesionistët e rinj. Diskutimet ishin shumë aktive, duke theksuar përpjekjet bashkëpunuese për të
formësuar të ardhmen e edukimit të transportit detar dhe logjistikës portuale! 
Për më shumë informacion vizitoni: www.zeroc-project.com
#ZeroCProject #SustainableShipping #CO2Reduction #MaritimeEducation #UAMD
#InternationalLegislation #PortLogistics #CollaborativeEfforts

Galeria e fotove nga aktiviteti: