PROÇEDURAT E APLIKIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE OSE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS

Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në programet e ciklit të dytë të studimeve apo të ndjekin një program të dytë studimi, me përjashtim të programeve të integruara të studimit duhet të aplikojnë pranë sekretarisë mësimore përkatëse deri më 04 Tetor 2023.

Kandidatët që do të aplikojnë për transferim studimesh apo për program të dytë studimi kanë të drejtë të aplikojnë deri në 5 (pesë) programe studimi përpara fillimit të vitit akademik.

 

Kategoria 1:  KANDIDATË QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS

 

Kategoria 2: KANDIDATË QË APLIKOJNË PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS