Rreth Autoritetit

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Rektorati:

Strukturat Akademike dhe ndihmës akademike me karakter mësimor dhe Administrativ si dhe personel administrativ në Rektoratin e UAMD -ës. (Kliko këtu)

Fakulteti i Biznesit

Struktura organizative

Struktura organizative e FB propozohet nga Fakulteti, rishikohet nga Rektorati dhe miratohet nga Këshilli i Administrimit. Mënyra e drejtimit, menaxhimit dhe përgjegjësitë e autoriteti shprehen në dokumentat bazë të UAMD dhe të FB, të cilat janë:

 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës është miratuar më 29.04.2010.
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar nga Senati Akademik më datë 07.09.2012 Vendim nr. 35.
 • Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Biznesit.

Fakulteti i Edukimit

Struktura organizative

Struktura organizative e FE propozohet nga Fakulteti, rishikohet nga Rektorati dhe miratohet nga Këshilli i Administrimit. Mënyra e drejtimit, menaxhimit dhe përgjegjësitë e autoriteti shprehen në dokumentat bazë të UAMD dhe të FE, të cilat janë:

 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës është miratuar më 29.04.2010.
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar nga Senati Akademik më datë 07.09.2012 Vendim nr. 35.
 • Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Edukimit.

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Struktura organizative

Struktura organizative e FB propozohet nga Fakulteti, rishikohet nga Rektorati dhe miratohet nga Këshilli i Administrimit. Mënyra e drejtimit, menaxhimit dhe përgjegjësitë e autoriteti shprehen në dokumentat bazë të UAMD dhe të FB, të cilat janë:

 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës është miratuar më 29.04.2010.
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar nga Senati Akademik më datë 07.09.2012 Vendim nr. 35.
 • Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Biznesit.

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

Struktura organizative

Struktura organizative e FB propozohet nga Fakulteti, rishikohet nga Rektorati dhe miratohet nga Këshilli i Administrimit. Mënyra e drejtimit, menaxhimit dhe përgjegjësitë e autoriteti shprehen në dokumentat bazë të UAMD dhe të FB, të cilat janë:

 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës është miratuar më 29.04.2010.
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar nga Senati Akademik më datë 07.09.2012 Vendim nr. 35.
 • Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Biznesit.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacion

Struktura organizative

Struktura organizative e FB propozohet nga Fakulteti, rishikohet nga Rektorati dhe miratohet nga Këshilli i Administrimit. Mënyra e drejtimit, menaxhimit dhe përgjegjësitë e autoriteti shprehen në dokumentat bazë të UAMD dhe të FB, të cilat janë:

 • Statuti i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës është miratuar më 29.04.2010.
 • Rregullorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar nga Senati Akademik më datë 07.09.2012 Vendim nr. 35.
 • Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Biznesit.