Departamenti i Letërsisë

Përshkrimi i Departamentit të Letërsisë

I krijuar që prej vitit 2013, Departamenti i Letërsisë ka në përbërjen e tij shtatë anëtarë,
nga të cilët dy mbajnë titullin Profesorë të Asociuar dhe pesë anëtarë me gradën Doktor.
Lektorët e Letërsisë që prej krijimit të universitetit, më 2006, kanë qenë pjesë e
Departamentit të Mësuesisë dhe më pas e Departamentetit të Pedagogjisë dhe
“Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë” përpara se Letërsia të dilte si departament më vete.
Stafi akademik i Departamentit të Letërsisë i kushton rëndësi kërkimit shkencor, nëpërmjet
pjesëmarrjes aktive në Konferenca Shkencore (kombëtare dhe ndërkombëtare), botimeve në
revista shkencore (me dhe pa faktor impakti), në mësimdhënie jashtë vendit, si dhe duke
kurorëzuar përpjekjet e tij në Tituj e Grada Shkencore. Në vëmendjen e anëtarëve të
departamentit është puna intensive dhe e përgjegjshme në të mirë të komunitetit studentor
dhe akademik-shkencor.
Departamenti i Letërsisë ofron tri programe, një në ciklin e parë dhe dy në ciklin e dytë të
studimeve. Programet ofrohen në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Gjuhës dhe
gjithashtu edhe në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhëve të Huaja.
Nëpërmjet lëndëve që ofron në kuadrin e programeve, Departamenti i Letërsisë synon të
përgatisë mësues dhe njohës të thelluar të dijeve shkencore në fushën e  letërsisë.
Programet e Departamentit të Gjuhës Shqipe
 Bachelor “Gjuhë-Letërsi”
 Master Profesional “Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsinë”
 Master Shkencor “Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët për Gjuhë Shqipe – Letërsi
dhe Gjuhë Angleze”

Programet e Studimit

Gjuhë-Letërsi

Bachelor

Mesues per Gjuhen Shqipe dhe Letersi

Master Profesional

Mesues per Arsimin e Mesem dhe te Ulet per Gjuhe shqipe-letersi anglisht

Master Shkencor

Stafi:

Përgjegjës DepartamentiProf. Asoc. Dr. Marisa Kërbizi

Prof. Asoc. Dr. Marisa Kërbizi, është lektore e brendshme në universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, që në hapjen e këtij institucioni. Ajo ka mbaruar me rezultate të shkëlqyera
studimet 4-vjeçare në universitetin e Tiranës, dega “Gjuhë-Letërsi”. Ka mbaruar studimet
Master (SHPU), duke u specializuar në letërsinë moderne, permes një punimi mbi
krijimtarinë e Anton Pashkut. Ajo mbrojti tezën doktorale me vlerësim maksimal (100
pikë) në vitin 2013 dhe në vitin 2022 mori titullin Profesor i Asociuar në Departamentin e
Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, universiteti I Tiranës.
Prof. Asoc. Dr. Marisa Kërbizi ka kryer shkëmbime në kuadër të programeve ERASMUS
+, në Tartu University, Estoni (2019), Jaen University, Spanjë (2022), Pedagogical
University of Krakoë, Poloni (2022), Leon University, Spanjë (2023), etj.
Prof. Asoc. Dr. Marisa Kërbizi ka mbajtur funksione të rëndësishme drejtuese në
universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës. Ajo ka shërbyer si anëtare e Këshillit të Etikës
për një mandat 4 vjeçar, anëtare e Këshillit Kërkimor të UAMD, zëvendës Dekane për
Kërkimin Shkencor, Fakulteti i Edukimit (2017-2019), si dhe Përgjegjëse e Departamentit
të Letërsisë (2019-sot).
Prof. Kërbizi është autore e librave: “Përthyrje moderniste dhe postmoderniste në
romanin shqiptare” (2022), “Hyrje në shkrimin akademik” (2017). Ajo është bashkautore
në altertekstin e miratuar nga Ministria e Arsimit “Gjuha shqipe dhe letërsia 12” (2011).
Gjithashtu Prof. Kërbizi është bashkautore në “Language, Poëer and Ideology: A volume in
Advances in Linguistic and Communication Studies”, botuar nga IGI GLOBAL, Amerikë
(2017), si dhe “Ideological Messaging and the Role of Political Ideology”, botuar sërish në
Amerikë dhe indeksuar në SCOPUS (2019).
Ajo është pjesëmarrëse aktive në programet e financuar nga Bashkimi Evropian, me
qëllim fuqizimin e kapaciteve në institucionet e arsimit të lartë. Prof. Kërbizi është
përfituese e granteve në programe të tilla si: Ëriting Urban Places: Local Stories and Digital
Tools”, Academy of Arts, Tallinn, Estoni (2021) “Ëriting Urban Places. The city and the
myth”, Yeditepe University, Stamboll dhe Çanakkale, Turqi (2021), “Sloë Memory”,
Aarhus, Danimarkë (2023), etc.
Prof. Kërbizi është shkruese dhe drejtuese projektesh të zbatuara nga Terre des Hommes (Shqipëri – Hungari) dhe të financuara nga Bashkimi Evropian (2019), (2022),
(2023), me në focus aplikimin e letërsisë në funksion të fuqizimit socio-emocional të
grupeve të interesit.
Prof. Marisa Kërbizi ka marrë pjesë në 45 aktivitete shkencore si kongrese e konferenca
të organizuara nga institucione akademike në Belgjikë, Lituani, Estoni, Francë, Poloni, etj.,
dhe është fituese e granteve në lidhje me kërkimin shkencor. Ajo është titullare e lëndëve
“Letërsi e sotme shqipe” (Bachelor) dhe “Letërsi shqipe bashkëkohore”(Master
Profesional/Master Shkencor). Fusha e saj e ekspertizës lidhet me prozën moderne dhe
postmoderne, studime gjinore, etj., fushë në të cilën numërohen mbi 50 botime në revista
prestigjoze ndërkombëtare, pjesë e institucioneve të tilla si Estonian Academy of Arts,
Estonian Association of Comparative Literature, Lithuanian Comparative Literature
Association, Alma Matter Centre of Excellence in the Humanities, etc.

LektorProf. Asoc. Dr. Bavjola Shatro

Prof. Asoc. Dr. Bavjola Shatro, është pedagoge e brendshme e UAMD që nga
themelimi i tij, në vitin 2006. Ajo ka kryer studimet universitare 4 vjecare në Universitetin
e Tiranës dhe i ka përfunduar me Medaljen Student i shkëlqyer (2005). Ka kryer studimet
master në Shkollën Pas-Universitare (SHPU) në Universitetin e Tiranës (2007) me
specializim në prozën bashkëkohore shqipe (romani i Ismail Kadaresë). Ajo ka përfunduar
studimet doktorale në Akademinë e Studimeve Albanologjike në Tiranë (2011), me
specializim në studimin krahasues të poezisë bashkëkohore shqipe. Ajo ka kryer graduate
credits course për Evaluation Assessment of IB Grading Standards në Kent State University
në SHBA, në 2018 me vlerësim maksimal 12/12. Në vitin 2016, ajo fitoi titullin akademik
“Profesor i Asociuar” nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.
Prof. Asoc.Dr.Shatro ka kryer kërkim shkencor për studimet doktorale në fushën e
Teorive letrare dhe kritike, Metodave të kërkimit shkencor dhe Letërsisë së krahasuar, në
Università di Pavia, Itali (2010) dhe në University of Turku, Finlandë (2011). Ajo ka kryer
specializme, punë kërkimore dhe ka dhënë leksione në nivelet BA dhe MA në fushat:
Letërsi e krahasuar, Letërsi e huaj e shekullit XX, Kritika letrare bashkëkohore në
Pennsylvania State University, SHBA (2012), Abo Alkademi University, Finlandë (2013),
University of Salamanca, Spanjë (2015).
Ajo është aktualisht presidente e zgjedhur në mandat të dytë e organizmit akademik
ndërkombëtar South East European Studies Association (SEESA), në SHBA (2018- 2022,
2022-2026).
Prof. Shatro është anëtare e Bordit shkencor në dy revista të indeksuara Scopus:
Balkanistica (SHBA) dhe Hiperborea (Rumani), dhe është recensente shkencore për 6 revista Scopus. Ajo ka shërbyer si recensente shkencore për botues me reputacion si
Routlege dhe per universitete të njohura si Pennsylvania University Press dhe Syracuse
University Press (SHBA). Që nga 2016, ajo është anëtare e Bordit shkencor të shtëpisë
botuese akademike Cambridge Scholars Publishing (Britani e Madhe) në fushën e Letërsisë
së krahasuar.
– Prof.Shatro ka botuar 3 libra studimorë si autore e vetme:
“Between(s) and Beyond(s) in Contemporary Albanian Literature”, Cambridge Scholars
Publishing, Britani e Madhe, 2016. 150 fq.
"Fjala dhe Ontologjia në poezinë bashkëkohore (M.Camaj, A.Shkreli, A.Podrimja,
A.Tufa)” Dita 2000, Tiranë 2012. 336 fq.
“Analizë dhe interpretim (Klasikë të letërsisë shqipe dhe botërore)’, Dita 2000, Tiranë,
2010.420 fq.
– Ajo ka botuar 2 libra si bashkautore:
1.“Rilindja e Europës; kultura e saj.”me F.Tarifa, R.Lani. Ombra GVG, Tirana, 2010.
2.“Sociologjia shqiptare” me J. Weinstein, K. Mile. Ombra GVG, Tiranë, 2011 
– Ka kontribuar me kapituj në 6 vëllime me studime të zgjedhura dhe në 1
enciklopedi:
1. Epic of Gilgamesh and Ancient Mesopotamian Religion, në enciclopedinë Religion and
World Civilizations: How Faith Shaped Societies from Antiquity to the Present, ed.
Andrew Holt. Bloomsbury, 2023. USA.
2. “Re-entering totalitarian Hell: Ismail Kadare’s Palace of Dreams and George Orwell’s
1984.” në Revisiting the Old Spaces in XX Century Literature. Cambridge Scholars
Publishing, 2016.
3. “The Nature of Poetry; Poetic Reality between Ontology and Ethics in the poetry of
P.Celan and A. Podrimja"​ në Size Zero, Poetry in Modern Times, FCJK, Montenegro, 2016.
4. "Between American Contemporary Literature and Albanian Culture; Poetry of Luljeta
Lleshanaku and Cathy Song"​ në Mapping the World of Anglo-Saxon Studies”. Cambridge
Scholars Publishing. 2015.
5 .”Beauty and Pain, and the Escape from Convention in Tragedy”,”Oedipus Coloneus”​ by
Sophocles and “King Lear” by W. Shakespeare"​ në The Beauty of Convention: Essays in
Literature and Culture​. Cambridge Scholars Publishing. 2014. 
7. “Sociologjia dhe letërsia”;, në vëllimin me studime të zgjedhura Shkencat e Shoqërisë.
Onufri, Tiranë, 2013. 
– Ajo është bashkëredaktore shkencore në një vëllim me artikuj të zgjedhur
studimorë:

1. “Challenges in Anglophone Language(s), Literatures and Culture.” me Alena Kacmarova.
Cambridge Scholars Publishing, Britani e Madhe, 2017, 350 fq.Prof. Shatro ka botuar si autore e vetme 36 artikuj shkencorë, review articles dhe
reviews në revista studimore ndërkombëtare, të indeksuara dhe peer-reviewed, nga të cilët
15 janë botuar në revista të indeksuara Thomson Reuters, Scopus, dhe Thomson Reuters
Emerging Sources në univeristete në SHBA dhe Europë. Ka botuar edhe 16 studime në
periodikë letrarë në Shqipëri, Kosovë dhe Itali. Ajo ka prezantuar punën e saj si autore e
vetme në 43 konferenca ndëkombëtare, organizuar nga universitete edhe institute
kërkimore në SHBA, Britani e Madhe, Gjermani, Spanjë, Poloni, Sllovaki, Itali, Turqi,
Mali i Zi, Shqipëri Kosovë, Maqedoni e Veriut.
Ajo është titullare e lëndëve Letërsi e sotme shqipe-Poezia I, II dhe Letërsi e huaj e
shekullit XX-I, II (BA) dhe Metodat e kërkimit shkencor (MSH).
Veç detyrave të tjera, Prof. Shatro ka shërbyer në si anëtare e Këshillit të Fakulteti të
Edukimit për një mandat 4 vjecar dhe si anëtare e Këshillit Kërkimor të UAMD që nga viti
2018.

LektorDr. Olimbi Velaj

Dr. Olimbi VELAJ: Lektore, Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”,
Durrës, Zëvendësdekane për Kërkimin Shkencor (2012-2016); Përgjegjëse e Departamentit
të Letërsisë (2016-2020). Punoi në Prishtinë, Kolegji AAB (2013-2015) dhe në
Universitetin e Beogradit, Katedra e Albanologjisë, Fakulteti i Filologjisë (2015-2021).
Ligjëron Letërsi antike-shek.XIX, Metodologji të mësimdhënies së letërsisë, Shkrim
krijues, Interpretim letrar.
Mbaroi studimet për Gjuhë-Letërsi pranë Fakultetit të Histori-Filologjisë, Universiteti i
Tiranës, 1996. Fitoi një bursë kërkimore në Universitetin e Sofjes (1997-1998). Me“Balada
shqiptare në kontekst ndërballkanik”(2012) fitoi gradën doktore e shkencave. Interesat e saj
studimore janë letërsia botërore nga antikiteti deri në shek. XX, letërsia gojore e poezia,
teoria e baladave e këngët popullore etj.
Prej vitit 2019 është anëtare e Komisionit Kombëtar të Baladave, komision i përhershëm i
Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Prej vitit 2016 është anëtare e
InASEA (International Association for Southeast Europian Anthropology). Prej vitit 2012
është anëtare e Komisionit Ndërkombëtar të Baladave KfV (Kommission für
Volksdichtung). Është autore e dhjetëra artikujve studimorë dhe e monografisë “Balada,
nga oraliteti në letërsi”, 2020, botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, fituese e
çmimit Dora D’Istria për gratë e vajzat në shkencë.
Punoi si reportere, redaktore e kryeredaktore 1993-2013 në gazetat më të rëndësishme
kombëtare, në revista e në Radio Tirana, (2008-2013 gazetare e lirë). Punoi në shumë
projekte ndërkombëtare (UNEP, Forbes, The Guardian, BBC, Der Spiegel etj) dhe u
vlerësua me çmime për gazetarinë.Është një poete e njohur e letërsisë bashkëkohore shqiptare. Ka botuar tre vëllime poetike,
dy prej të cilave shqip-anglisht. Ka botuar një vëllim poetik italisht-shqip në Itali. Poezitë e
saj janë botuar në 18 gjuhë në revista letrare dhe antologji dhe janë prezantuar në 20 vende
të botës, në festivale, koloni letrare, konkurse e lexime në publik. Është fituese e disa
çmimeve letrare brenda e jashtë vendit. Përkthen në shqip poetë botërorë bashkëkohorë.

LektorDr. Gazmend Krasniqi

Gazmend Krasniqi ka lindur në Shkodër, ku ka kryer studimet për letërsi në universitetin
“Luigj Gurakuqi”, dhe banon në Tiranë.
Gjithashtu, ka kryer një master të nivelit të dytë për studime letrare dhe ka doktoruar me
temën “Poezia shqipe si histori letrare”.
Kualifikimet e tij, kryesisht, janë në drejtim të teorive letrare moderne, pa lënë mënjanë
traditën letrare shqipe, të cilën e shikon në prerje sintonike dhe diakronike.
Përvoja e tij shkencore dhe e mësimdhënies është gjithashtu në sferën e estetikës dhe
filozofisë së artit.
Është pjesëmarrës i disa konferencave shkencore dhe autor i disa botimeve shkencore
brenda dhe jashtë vendit.
Ka botuar disa monografi të lidhura me kuadrin e studimeve të tij dhe të mësimdhënies në
universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, si ;Poezia shqipe, një histori letrare;,
;Modernizmi dhe postmodernizmi në letërsi; dhe Arti i poezisë (bashkautor). Është në
proces pune e botimi me monografinë ;Si ta lexojmë letërsinë shqipe: Romantizmi,
Modernizmi ; Postmodernizmi.
Është bashkëthemelues dhe bashkëdrejtues i revistës kulturore, kushtuar letërsisë, kritikës
dhe studimeve letrare ;Palimpsest.al" (online).
Është i njohur edhe si krijues, duke përfaqësuar letërsinë shqipe në disa antologji dhe
revista ndërkombëtare, por edhe si kritik letrar e antologjist. New European Poets (USA
2008); The New Condemned: Contemporary Albanian Poetry in English, USA 2002;
Anthologie Sète, France 2017; Pais remoto, Lyrik aus Albanien, Nr. 189, Chile 2020:
Schweizer Literaturzeitschrrift, Dezember 2016: Albanialaista nykyrunoutta, Finland 2019,
Una marea di sogni https://www.poesiadelnostrotempo.it www.transcript-review.org
(english, french, german); Galway review: Antologia della letteratura albanese
contemporanea (Italy); Poésie albanaise (Belgium); Izbor iz savremene albanske proze,
Montenegro; Cobpemeha пoеэија Aлбанија, Scopje.) . RESIDENCA: 2013 Writer in
Residence, KulturKontakt Austria, Vienë, Austri; Program “Writer in residence”, May
2010, Pecs (Hungary) – kryeqytet kulturor Europës për vitin 2012.

LektorDr. Drita Isufaj

Dr. Drita Isufaj, ka përfunduar studimet e larta katërvjeçare pranë Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2006. Gjatë viteve 2009-2011 ka kryer
Masterin e Nivelit të Dytë (MND) pranë të njëjtit fakultet duke u vlerësuar me certifikatën
“Studente e dalluar”. Në vitin 2018 fitoi gradën “Doktor i Shkencave në Letërsi” nga i njëjti
institucion. Ajo ka marrë pjesë në një sërë konferencash shkencore, ka botuar artikuj
studimorë, përkthime nga letërsia e huaj bashkëkohore, si dhe krijimtari artistike në poezi
dhe në prozë. Është njohëse shumë e mirë e gjuhëve: frënge, angleze, italiane dhe spanjolle.

LektorDr. Enida Godime (Lama)

Enida Godime (Lama) është lektore me kohë të plotë në Departamentin e Letërsisë,
Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës. Ajo është diplomuar në
vitin 2006 në degën Gjuhë-Letërsi, profili letërsi, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë,
Universiteti I Tiranës dhe në vitin 2013 ka mbaruar studimet e thelluara pas-universitare
(Master Shkencor “Studime letrare”) pranë të njëjtit Fakultet. Në vitin 2021 ajo mbrojti
disertacionin për gradën “Doktor i Shkencave” në fushën e letërsisë. Në këtë kohë ajo ka
punuar si lektore me kohë të pjesshme në Departamentin e Gjuhës, në të njëjtin Universitet
ku punon tani. Enida është autore e artikujve të shumtë studimorë dhe pjesëmarrëse në
konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, si për shembull në Academic
Journal of Interdisciplinary Studies me studimin “The paradoxes of situation in the work
“Odin Mondvalsen”; në Academic Journal of Business, Administration, Law and Social
Sciences E-ISSN me studimin “Magic elements from Kim Mehmeti’s prose”; në Beder
University Journal of Educational Science me punimin “The paradoxes of life of the
Albanian writer Kasëm Trebeshina compared to the British writer George Orwell”; në
International New York Academic Research Congress on Humanities and Social Science
me artikullin “Hypotext of short prose and pretext of Kasëm Trebeshina writer”; në
“Artemis” International Congress on Humanities and Social Science me artikullin
“Revitalizing the past of narration through irony” dhe kështu me një rrjedhë të gjërë në
konferenca të shkencave humane.
Kërkimi kryesor i Enidës është në letërsinë shqipe, veçanërisht në letërsinë moderne dhe
postmoderne. Disa nga pikat kryesore të fokusit të saj janë ironia, grotesku, paradoksi,
intertekstualiteti dhe risitë gjuhësore të hasura në romanin modern, në dramën moderne dhe
në tiparet e përgjithshme të letërsisë së shekullit XX. Në departamentin e letërsisë kurset e
saj janë kryesisht: Interpretimi letrar, Historia e dramës shqiptare, Kërkimi shkencor etj.

LektorDr. Alma Dema

Dr. Alma Dema, ka fituar titullin Doktor i Shkencave pranë Universitetit të Tiranës,
Fakulteti i Histori dhe Filologjisë, në fushën e Antropologjisë Kulturore, fushë në të cilën lekton si lektore e parë, që prej 10 vitesh. Është autore e monografive “Gjurmime
etnologjike në lëmin e përrallave”, dhe “Eine Abhandlung über einige der
anthropologischen Merkmale Albaniens”, shtëpia botuese gjermane UnserWissen.
Interesat e saj profesionale variojnë nga antropologjia, letërsia krahasuese, studimet
kulturore. Ajo numëron më shumë se 40 punime dhe artikuj të botuara ndër të cilat në
revista shkencore, si Science Arena Publication Specialty Journal of Humanities and
Cultural Science dhe International Journal of Science, Mondo Italo – Italia Shqiptare, IJRD,
Shqipëri, Haemus, Rumani, Context, Maqedonia e Veriut, Eduweb, Venezuelë, In Status
Nacendi, Bullgari etj.
Ajo ka referuar gjithashtu punimet e saj në konferenca dhe kongrese kombëtare dhe
ndërkombëtare si: State University of Pushkin, Leningrad: Continuous Education for
Sustainable Development, Lifelong Learning, Rusi, Central Connecticut State University,
në konferencën “International Journal of Arts & Sciences”. Siena, Itali, Konferenca
ndërkombëtare: “Gjuhët, Kulturat, Etnos. Formimi i botës gjuhësore-imazhi, aspektet
filologjike dhe metodike”, Rusia, “Fëmijët e së Ardhmes”, konferencë ndërkombëtare e
organizuar nga Universiteti i Kembrixhit, Angli, etj.