Organika e Personelit Akademik në “Fakultetin e Biznesit”

Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit:

(Kliko për jetëshkrimet)

Përgjegjës DepartamentiDr.Rovena Troplini

Dr. Rovena Troplini Vangjel është Drejtuese e Departamentit të Kontabilitetit të Financës (UAMD) nga shtatori 2020. Është pedagoge në UAMD, që nga viti 2009. Ajo mban titullin Doktore Shkencash që nga viti 2016 në profilin Shkenca Ekonomike pranë UAMD. Fusha e saj e studimit është yjvillimi financiar dhe rritja ekonomike. Gjatë kësaj kohe ajo ka mbajtur pozicione të ndryshme administrative si Përgjegjëse e Grupit të lëndëve të Financës dhe Kordintore e programit të studimit Bsc Bankë Financë për të paktën dy vite.

Ajo ka ligjëruar disa lëndë në programet e studimit Bachelor dhe Master në lëndët “Tregje dhe Insitucione Financiare” dhe “Menaxhim Risku”. Dr. Vangjel është lektore me kohë të pjesshme edhe pranë UBT. Ajo është bashkëautore dhe redaktore shkencore në libra, recensuese në revista të indeksuara dhe autor i mbi dhjetëra publikimeve në revista të vlerësuara në konferenca ndërkombëtare. Gjithashtu, ajo ka mbajtur pozicione si Drejtuese Projekti dhe eksperte në projekte të ndryshme. Është Anëtare e Komitetit Ekzekutiv dhe Komitetit Shkencor të ISBF 11-13 të UAMD, e Messenger-it të ASUE, Anëtare e konferencës ITEMA dhe anëtare e COST.

LektorDr.Shkëlqim Fortuzi

Shkëlqim Fortuzi që nga viti 2013 është Profesor Doktor pranë Departamentit Financë Kontabilitetit dhe që prej vitit 2020 është Dekan i Fakultetit të Biznesit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës.

Kërkimet e tij janë në fushën e Kontabilitetit të Kostos, Kontabilitetit Menaxherial dhe Fiskalitetit.

Kërkimet specifike, fokusohen në analizen e kostos së produkteve te përfunduara, gjysëm produkteve në të gjitha fazat, bazuar ne sistemin tradicional dhe sistemin ABC.

Po kështu kërkimet fokusohen edhe në llogaritjen e pikës kritike, analizën kosto-vëllim-fitim, për çdo mall ose produkt bazuar ne aktivitete specifike.

Një element i rëndësishëm i kërkimit është edhe sistemi i planifikimit, sipas skemës plan-zbatim-kontroll-veprim.

Ai është autor i një Monografie në Gjermani, autor i dy librave (Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit, Fiskalitet) dhe më shumë se 35 artikujve dhe publikimeve të ndryshme shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, nga të cilat 14 janë me faktorë impakti.

Ka marë pjesë në mësimdhënie jashtë Shqipërisë si Kosovë, Maqedoni dhe si lektor i ftuar  në kuadër të programit Erasmus në Universitetin e Lublinit Poloni. Artikujt dhe konferencat e publikuara i përkasin, problematikave në fushën e politikave fiskale, informalitetit, performancës tatimore ne Shqiperi, problemeve në sektorin bankar, fushën e financave publike dhe personale etj.

  • Ai ka marë titullin “Doktor” në vitin 2008 pranë Universitetit Bujqësor Tiranë.
  • Ai është diplomuar në Universitetin Bujqësor Tiranë, në Fakultetin e Ekonomisë Agrare Dega Financë në vitin 1990.
  • Nga viti 2009 deri në Tetor të vitit 2013, ka punuar në detyrën e Drejtorit Rajonal Tatimor Durrës.
  • Nga shtatori i vitit 2012 deri në Shtator 2016, ka qenë Anëtar i Bordit Mbikqyrës të Ekspertevë Kontabël.
  • Në vitin 2001 ka marë titullin “Kontabël i Miratuar”.
  • Në vitin 2008 ka marë titullin”Ekspert Kontabël i Autorizuar”.
  • Nga viti 1990 deri në vitin 2009, ka punuar si Drejor finance dhe Administrator në Njësi ekonomike private.

LektorProf.Asoc.Dr.Shqipe Xhaferri

Shqipe Xhaferri është lektore që prej vitit 2008 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Fusha e studimit dhe specialiteti i  saj është në Kontabilitet. Ajo ka fituar titullin akademik Prof. Asoc. Dr. që nga viti 2022.

Ajo është diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës me Diplomë të Integruar e nivelit të dytë – Ekonomist Agrar, [1993]; Master shkencor për “Drejtimi i Ndërmarrjeve dhe Agrobiznesit” në Univeristetin Bujqësor të Tiranës, [2006] dhe ka përfunduar studimet doktorale në fushën e Shkencave Ekonomike në Universitetin e Durrësit [2015].

Shqipe Xhaferri është autore dhe bashkë-autore e më shumë se dhjetra publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare,  të fokusuara kryesisht në fushën e kontabilitetit dhe financave.

LektorDr.Jonida LamÇja Methasani

Jonida Lamҫja Methasani është lektore që prej vitit 2012 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Fusha e studimit dhe specialiteti i  saj është në Bankë-Financë. Ajo ka nisur studimet doktoratë që nga viti 2021 pranë Fakultetit të Biznesit, UAMD. Është fokusuar në mësimdhënie në lëndët “Shoqëri Sigurimi”, “Baza Finance” dhe “Drejtim Financiar”.

Ajo është diplomuar në Universitetin ‘Aleksandër Xhuvani’ me Diplomë të integruar e nivelit të dytë – Financë-Kontabilitet, [2010]; Master shkencor në Bankë-Financë në Universitetin ‘Aleksandër Moisiu’, [2013].

Jonida Lamҫja Methasani është autore dhe bashkë-autore e publikimeve të artikujve dhe konferencave rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Publikimet e saj përfshijnë problematika në fushën e financave, sigurimeve dhe të sektorit bankar.

LektorProf.Asoc.Dr.Bitila Shosha

Prof.Asoc.Dr. Bitila SHOSHA  është  pedagoge pranë  Departamentit  Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Biznesit  në Universitetin “Aleksandër Moisiu”,  Durrës që nga viti 2009 e në vazhdim. Ajo mban titullin Prof.asoc.Dr. që nga Qershor 2023. Në dhjetor të 2014 fitoi gradën Doktor në Shkencat Ekonomike në fushën e studimit Bankë-Financë në këtë universitet. Zj. SHOSHA zotëron në formimin e saj një diplomë Bachelor në Kontabilitet-Financë dhe një Master Shkencor në Ekonomi nga “Universiteti Bujqësor i Tiranës”.

Gjatë 2005-2009 ka mbajtur pozicionin e Kontabilistes së parë, “Drejtoria e Përgjithshme e Tatim-Taksave Vendore”, Bashkia e Tiranës. Që nga viti 2018, ajo mban njëkohësisht me detyrën e lektorit edhe dy pozicione të rëndësishme në Departamentin e Financë-Kontabilitetit, si Koordinatore e Kërkimit Shkencor dhe Koordinatore e Programit të Studimit “Master Profesional/Bankë-Financë”. Zj. SHOSHA është një lektore e përkushtuar me mbi 10 vjet përvojë në lektrimin e  lëndëve Baza Kontabiliteti, Investime, Analizë dhe Vlerësim Biznesi, etj.

Prof.asoc.Dr. Bitila SHOSHA është bashkëautore e një cikli të plotë leksionesh “Investimeve”.  Ajo është autore dhe bashkëautore e një sërë botimesh në revista  dhe konferenca shkencore rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, por edhe pjesë eventeve apo publikimeve shkencore si pjesëtare në  komitete shkencore, anëtare në  borde editoriale, mentore në konferenca shkencore, etj.

LektorMSc.Selma Kaçaniku

MSc. Selma Kaçaniku që nga viti 2015 e në vijim është lektore në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo ka nisur studimet doktoratë që nga viti 2021 pranë Fakultetit të Biznesit, UAMD. Njëkohësisht lektore me kohë të pjesshme në Fakultetin Ekonomik Elbasan që prej vitit 2013. Mbulon specialitetet e fushës Kontabilitet, Financë dhe Bankë. Ajo është diplomuar në Univeristetin ”Aleksandër Moisiu”, zotëron një diplomë Bachelor (DNP në Bankë-Financë 2011),dhe dilpomë të ciklit të dytë të studimeve (DND Master Shkencor në ciklin Bankë-Financë 2013) .

MSc. Selma Kaçaniku është autore dhe bashkë-autore e më shumë se sa dhjetra publikimeve në revista shkencore me faktor impakti dhe me indeksim nga Scopus dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të fokusuara kryesisht në fushën e kontabilitetit dhe financave.

LektorDr.Armela Anamali

Dr. Armela ANAMALI është lektore pranë Departamentit Financë-Kontabilitet, në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës, që prej vitit 2009. Ajo fitoi gradën Doktor në Shkencat Ekonomike në këtë universitet në Prill 2015. Ndërsa në formimin pararendës, Zj. Anamali ka një diplomë Bachelor në “Kontabilitet-Financë” dhe një Master Shkencor në “Menaxhimin Financiar” të zhvilluar në Universitetin e Tiranës.

Gjatë viteve të saj në UAMD, ajo ka kryer edhe funksione të tjera si anëtare e këshillit të etikës, anëtare e vlerësimit të brendshëm të programeve të ndryshme të studimit, vlerësimit të brendshëm të departamentit dhe fakultetit, anëtare e komisioneve në rekrutimin e stafit akademik, etj. Që nga viti 2018 ajo është kordinatore e programit të studimit Master i Shkencave në Financë-Kontabilitet. Lëndët e zhvilluara në auditor në vite janë Baza Kontabiliteti, Kontabilitet Financiar, Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, etj.

Zj. ANAMALI është bashkëautore  në librin e ushtrimeve “Parimet e Kontabilitetit” dhe  ciklin e leksioneve “Investime”; autore dhe bashkëautore në  disa botime, në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

LektorDr.Juliana Imeraj

Dr. Juliana Imeraj është lektore që prej vitit 2013 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Fusha e studimit dhe specialiteti i  saj është në Bankë – Financë.

Ajo është diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës në Financë – Kontabilitet (2005); Master shkencor për Studime Ekonomike Europiane në Universitetin e Tiranës (2007) ; Mban titullin Doktore shkencash në Shkenca Ekonomike të fituar pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës (2016).

Është çertifikuar me titullin “Kontabiliste e Miratuar” në 2010.

Ajo ka një eksperiencë 9 vjeçare në sistemin bankar fokusuar në fushën e kredisë.

Është autore e ciklit te leksioneve “Drejtim Bankar” dhe bashkëautore e ciklit te leksioneve “Tregje dhe Institucionet Financiare”; autore dhe bashkë-autore e më shumë se dhjetra publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

LektorDr.Ada Aliaj

Dr. Ada Aliaj që nga viti 2009 e në vijim është lektore në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Njëkohësisht përgjegjëse e Departamentit që prej vitit 2012 deri ne vitin 2020. Mbulon specialitetet e fushës Financë – Bankë.

Ajo është diplomuar në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë për Financë (2007). MSc për Kontabilitet dhe Audit në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë (2010). Mban titullin Doktore në Shkenca Ekonomike (2014).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtoreshë e degës NBG Bank, Shkozet-Durrës (2007-2009). Dr. Ada Aliaj është autore dhe bashkë-autore e më shumë se sa dhjetra publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Dr. Ada Aliaj është Kryetare Bordi për UAMD që nga viti 2022.

LektorDr.Ikbale Tota

Ikbale Tota është lektore që prej vitit 2012 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Fusha e studimit dhe specialiteti i  saj është në Kontabilitet.

Ajo është diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës me Diplomë të integruar e nivelit të dytë – Ekonomi dhe AGB, [2009]; Master shkencor për Menaxhim Financiar në Univeristetin Bujqësor të Tiranës, [2012] dhe ka përfunduar studimet doktorale në fushën e Kontabilitetit në Universitetin Bujqësor të Tiranës [2018].

Ajo është çertifikuar me titullin “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” [2010] dhe “Konsulente në fushën e Tatimeve dhe Doganave” [2012].

Ikbale Tota është autore dhe bashkë-autore e më shumë se dhjetra publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të fokusuara kryesisht në fushën e kontabilitetit dhe financave.

LektorDr.Hysen Hoda

Docent Dr. Hysen Hoda lektor ne departamentin e Finance-Kontabilitetit , që nga viti 2010 ka marr titullin “Docent” pranë Fakultetit Biznesit,  në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës. Ka drejtuar qysh nga krijimi  departamentin e Finance-Kontabilitetit, duke hartuar curikulat e disa degeve bachelor dhe master shkencor dhe profesional,  te Departamentit Finance- Kontabilitetit si dhe ka punuar ne grupin e punes per hartimin e programit te doktoratures ne Fakultetin e Biznesit.

Kërkimet e tij janë në fushën e Kontabilitetit Financiar, Sistemit Informacionit Kontabel dhe standartave te kontabilitetit. Kërkimet specifike, fokusohen në analizen e standarteve kombetare dhe nderkombetare te kontabilitetit.

Ai është autor i një  libri  (Kontabiliteti, Ushtrime dhe Praktika ) si dhe bashkautore ne librin, (Parimet e Kontabilitetit )  dhe më shumë se 20 artikujve dhe publikimeve të ndryshme shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si ne Austri, Itali, Rumani, Maqedoni, Mali Zi, Hungari etj.

Ka marë pjesë si lektor i ftuar në kuadër të programit Erasmus në Universitetin e  Letonise. Ai ka marë titullin “Doktor” në vitin 2015  ne fushen e sistemeve te informacionit kontabel, pranë UAMD. 

Ai është diplomuar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë geDega Sfere Qarkullimi ne vitin 1987.

Nga viti 2003 deri në Tetor të vitit 2008 , ka punuar në detyrën e Kancelarit te Universitetit te Tiranes. Nga nentori  i vitit 2008 e ne vazhdim lektor ne departamentin e Finance -Kontabilitetit prane FB ne UAMD Nga viti 1987  deri në vitin 2003, ka punuar si Drejtues finance dhe kontabiliteti ne ndermarje lokale dhe nacionale si ne tregeti, transport dhe energjetike.

LektorPh.D(c).Ejona Duçi

Ph.D(c). Ejona Duçi është lektore pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në departamentin e Financë-Kontabilitetit. Fusha e saj kërkimore është e përqëndruar në Kontabilitet. Ajo është në proces doktorature pranë Universiteti UNWE, Bullgari.

Ajo mbulon lëndë të ndryshme si Baza Kontabiliteti, Kontabiliteti, financimi dhe kontrolli i SME-ve dhe Baza finance.

Ajo është diplomuar me Medalje të Artë në të dyja ciklet e studimit Bachelor Financë-Bnakë(2010) dhe Master Shkencor në Administrim Biznes(2012).

Aktualisht po perfundon studimet doktorale me vlerësime maksimale, pranë departamentit të Kontabilitetit dhe Analizës pranë  “University of National and World Economy, Sofie, Bullgari.

Ajo është autore e një Monografie në Gjermani në vitin 2018 të titulluar “The impact of 2007-2010 financial crisis in Europe and in Albania” dhe bashkëautore e ciklit te leksioneve  “Bazat e Financës”.

Gjithashtu ajo është autore dhe bashkëautore në shume revista shkencore me faktor impakti dhe me indeksim nga Scopus si dhe pjesëmarrëse në konferenca të ndryshme kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare ku ka marrë pjesë edhe ne rolin e moderatores në këto konferenca.

LektorPhd.Enida Istrefi

Phd. Enida Istrefi  është lektore në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës që nga viti 2015 e në vijim. Ajo ka marrë titullin akademik Doktor, gjatë vitit 2023, pranë Universiteti UNWE, Bullgari. Specialiteti i saj është në  fushën e  Financës dhe Bankës. Lëndët që mbulon janë: Baza Finance; Drejtim Financiar; Drejtim Financiar i Ndërmjetëm;  Sistemi Bankar dhe Financiar i BE-së. Ajo është diplomuar në Univeristetin ”Aleksandër Moisiu”, zotëron një diplomë Bachelor (DNP në Bankë-Financë 2012), dhe dilpomë të ciklit të dytë të studimeve (DND Master Shkencor në ciklin Bankë-Financë 2014). Që nga viti 2019 ndjek studimet e doktoraturës  pranë University of National and World Economy, Sofie, Bullgari.

Enida Istrefi është autore dhe bashkë-autore e më shumë se sa dhjetra publikimeve në revista shkencore me faktor impakti si  dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të fokusuara kryesisht në fushën e financës, tregjeve financiare, Investimeve te Huaja Direkte.

LektorDr.Jonada Mamo

Dr. Jonada Mamo është lektore që prej vitit 2013 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Fusha e studimit dhe specialiteti i  saj është në Fushën e  Kontabilitetit. Ajo mbulon lëndë të ndryshme si Baza Kontabiliteti, Kontabiliteti Financiar, Kontabilitet Bankar, Kontabiliteti Institucioneve Financiare.

Dr. Jonada Mamo është diplomuar në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës në degën Administrim Biznes (2010), Master Shkencor në Financë-Bankë në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës (2012) dhe ka fituar titullin “Doktor i Shkencave” në Financë-Kontabilitet pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës (2018).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin Ekonomiste në një studio kontabël për një periudhë disa vjeçare.   Në zgjedhjet vendore të vitit 2015 zgjidhet anëtare e Këshillit Bashkiak Durrës si dhe anëtare e Komisionit të Ekonomisë, Bashkia Durrës. Në vitin 2016 fiton titullin “Kontabilistë i Miratuar” çertifikuar nga IEKA. Më pas, në vitin 2018 diplomohet në Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike.

Dr. Mamo është autore e librit “Kontabiliteti Institucioneve Financiare-Cikël Leksionesh” (2018). Gjithashtu, ajo është autore dhe bashkë-autore e shumë publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e Kontabilitetit dhe Manipulimeve Kontabël

LektorDr.Elfrida Taraku

Elfrida Taraku, lektore me kohë të plotë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, në Fakultetin e Biznesit, që nga viti 2014, ndërsa ka qenë lektore me kohë të pjesshme në po këtë Universitet që prej vitit 2012, për lëndët: Bazat e financës, Auditimi dhe Kontrolli bankar. Ajo ka nisur studimet doktoratë që nga viti 2021 pranë Fakultetit të Biznesit, UAMD. Fusha e studimit të saj është financa dhe kontabiliteti. Është diplomuar ne Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, dega Financë në vitin 1986, diplomë e integruar e nivelit të dytë.

Më parë ka mbajtur detyren e shefes së financës, drejtoreshës ekonomike, anëtare e Këshillit drejtues në Ndërmarrjen e Figoriferit, Durrës deri në vitin 2000, më pas shefe finance në një Njësi ekonomike private dhe në vitin 2004 audituese, kryeaudituese, dhe drejtoreshë e komanduar në Institucionin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Tiranë, deri në vitin 2013. Është e çertifikuar  si audituese e jashtme nga: Netherlands Court of Audit për “Integrity audit methodology”, për “Performance audit methodology”, National Audit office, Londër  për :“Human Resources Theory and Practice” dhe “ Financial audit theory and practice”; Center of Exellence in Finance në Ljubljanë për:“Design and management of large taxpayers offices” dhe për “Introduction and Tax reform”; NIK of Poland mbi: “The seminar of performance auditing organized by the Polish Supreme audit office of Poland (NIK); SIGMA mbi “Auditimin parallel te fondeve te Bashkimit Europian”

Kërkimet e saj janë në fushën e Auditimit, të Standardeve të auditimit të brendshëm apo të jashtëm dhe të financës. Ajo është bashkëautore e librit “Bazat e financës”, ciklit të leksioneve “Auditimi”, ciklit të leksioneve “Auditimi i pasqyrave financiare”, gjithashtu është autore dhe bashkëautore e më shumë se dhjetëra publikimeve në revista shkencore dhe ka marrë pjesë në disa Konferenca Shkencore kombëtare dhe Ndërkombëtare.

LektorDr.Arjeta Hallunovi

Dr. Arjeta HALLUNOVI është lektore që prej vitit 2010 në Departamentin e Financë – Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës. Fusha e studimit dhe specialiteti i  saj është në Bankë – Financë. Është fokusuar në mësimdhënie në lëndët “Bazat e Financës”, “Drejtimi Financiar” dhe “Menaxhimi i Riskut të Kredisë”. Gjithashtu është kordinatore e programit të studimit Master i Shkencave në Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut.

Ajo është diplomuar në Fakultetin Ekonomik, në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Financë – Kontabilitet (2008); Master Shkencor në Financë – Kontabilitet (2010), dhe mban titullin Doktore Shkencash në Shkenca Ekonomike (Profili: Financë-Bankë) të fituar pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës (2016).

Ajo ka qënë e angazhuar si lektore me kohë të pjesshme pranë Universitetit “Luigj Gurakuqi” gjatë periudhës 2008-2018, dhe në Universitetin “Epoka” gjatë periudhës 2018-2020.

Gjatë periudhës 2008-2010, ajo ka mbajtur pozicionin e analistes së kredisë në Emporiki Bank, dega Shkodër.

Znj. Hallunovi është autore e disa monografive të botuara jashtë vendit, bashkëautore e librit “Baza Finance” dhe “Tregjet dhe Institucionet Financiare”, si edhe autore e ciklit të leksioneve “Menaxhimi i Riskut të Kredisë”. Autore e shumë punime shkencore me Impakt Faktori dhe Thomson Reuters, si edhe pjesëmarrëse në Konferenca Shkencore në Itali, Mal i Zi, Hungari, UK, Gjermani, Singapor, Francë, Kanada, Poloni etj..

Ajo ka qënë pjesëmarrëse në shumë Mobilitete në Mësimdhënie përmes Erasmus+ si pjesë e shkëmbimeve me Universitetin. Gjithashu ka qënë pjesë e disa Shkollave Verore, trajnimeve dhe Forumeve në Itali, Kanada, Francë, Spanjë, Rumani, Serbi etj..

Gjithashtu, është pjesë e bordit editorial të disa revistave ndërkombëtare si The Educational Review-USA, Journal of Finance and Accounting-USA, Academic Journal of Accounting and Finance, Journal of Applied Mathematics and Computation-USA, ndërkohë bashkëpunëtore shkencore në Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Mal i Zi, si edhe anëtare e UdECom Balkan.

Znj. Hallunovi ka qënë pjesë e Programme Committee, editore e Book of Abstracts dhe moderatore në Konferencën e Fakutetit të Biznesit, si dhe organizatore e disa aktiviteteve në fushën e Financës të mbajtura me ekspertë.

Dr. Hallunovi është anëtare e projektit HISTEK, Interreg IPA-CBC, me titull “Senior Technical Specialists in Key Learning Technologies (KETs)” ku Fakulteti i Biznesit është partner. 

Departamenti i Marketingut:

(Kliko për jetëshkrimet)

Përgjegjës DepartamentiProf.As.Dr.Ervin Myftaraj

Prof. As. Dr. Ervin Myftaraj është lektor në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës që nga viti 2008. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti  i Tiranës (Bachelor në Administrim Biznesi, Profili Marketing), nga Universiteti UMBT (Master Shkencor në Marketing dhe Menaxhim Operacionesh) dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Doktoratë në Fushën e Marketingut me temë dizertacioni “Sinergjia që krijohet nga ndërveprimi i marketingut të marrëdhënieve me marketingun në internet. Rasti i industrisë bankare shqiptare”). Aktualisht ai mban pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Marketingut në Fakultetin e Biznesit.

Prof. As. Dr. Myftaraj është autor i  më shumë se 50 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, nga të cilët 6 prej tyre me faktor impakti. Të gjitha këto botime dhe referime, kombëtare dhe nderkombëtare, si në: SHBA, Itali, Hungari, Greqi, Rumani, Kroaci, Maqedoni, Mali Zi, Kosovë, etj. Gjithashtu është bashkëautor në disa botime dhe ribotime tekstesh akademike. Mbulon fushat e Baza Marketingu, Drejtim Marketingu, Sjellje Konsumatore dhe Marketing i Avancuar. Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë; ‘The power of mix communication in relationship marketing offline versus online. The case of the Albanian banking sector (International Journal of Ecosystems and Ecology Science  IJEES USA, ISSN 2224-4980”  (2015), “The importance of discrimination analysis to generalize the results. The case of identification the connections between the variables and the relationship marketing in banking sector in Albania” (Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy ISSN 2281-3993 (2013),  “The Impact of Demographic Factors for the Construction and Implementation of Marketing Relationships in the B2C market” (Mediterranean Journal of Social Sciences) ISSN 2039-9340 (2012), etj

LektorProf.As.Elton Noti

Prof.As.Elton Noti  ka mbaruar studimet e larta për “Administrim-Biznes Turistik” në vitin 2002, në Universitetin Publik “Alexandёr”, në Selanik të Greqisë.Në vitin 2007, përfundoi me sukses  Masterin Shkencor  në “Marketing”, pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë.Gjatë vitit 2014, merr gradën “Doktor Shkencash” në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, duke mbrojtur disertacionin  në fushën e teknologjisë së informacionit dhe marketingut turistik.Në vijim të punës së tij kërkimore -shkencore dhe kualifikimit akademik,  gjatë vitit 2016,  merr titullin akademik “Profesor i Asociuar”.

Prof.As.Elton Noti është punësuar me kohë të plotë në Universitetin “Aleksandër Moisiu” gjatë vitit 2015, si lektor në lëndët Strategji Marketingu, Marketing Ndërkombëtar dhe Promocion. Është bashkëautor në librin mësimor “Komunikimi i Integruar Marketing”, botuar gjatë vitit 2017.Që prej muajit Tetor të vitit 2017 mban edhe pozicionin e Zv.Rektorit për Çështjet Mësimore në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.Që prej vitit 2004, ka qenë i angazhuar në mësimdhënie si lektor me kohë të pjesshme në fushat e marketingut dhe turizmit, në Universitetet e Tiranës, Vlorës etj.Ka një eksperiencë profesionale prej afro 13 vitesh në administratën publike, në fushën e turizmit. Gjatë kësaj kohe, ai ka kontribuar në hartimin e politikave strategjike për zhvillimin e turizmit, kuadrin ligjor, si dhe ka marrë pjesë në disa projekte në bashkëpunim me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë si: Organizata Botërore e Turizmit, UNDP, GIZ, OSCE, Këshilli i Europës etj.

LektorProf.Asoc.Dr.Azeta Tartaraj

Prof. Asoc. Dr. Azeta Tartaraj është pedagog me kohë të plotë pranë Departamentit të Markeitngut të Fakultetit të Biznesit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga viti 2008 në lëndët Baza Marketingu, Drejtim Marketingu,, Promocion, Strategji marketingu, Publicitet.

Diplomë e Integruar e Nivelit të Parë (1992) dhe Masterin Shkencor në Universitetin e Tiranës (2006). Doktoraturë pranë UAMD në fushën e Marketingut me Tezë Dizertacioni “Marketingu i territorit dhe kohezioni social”. Në vitin 2014, merr titullin Profesor i Asociuar. Pjesëmarrje aktive në dhjetra Konferenca Shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare,  artikuj shkencorë, nga të cilët një pjesë prej tyre me faktor impakti. Mbulon fushat e Baza Marketingu, Drejtim Marketingu,, Promocion, Strategji marketingu, Publicitet.

LektorProf.Assoc.Dr.Blerim Kola

Prof. Assoc. Dr. Blerim Kola është pedagog që nga viti 2008 në Departamentin e Marketingut në Fakultetin e Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, ku mbulon lëndë si Marketingu i Sherbimeve, Marketingu Nderkombetar, Marketing i Avancuar, Drejtim Marketing, Baza Marketing, Marketing Turizmi, Marketing i te Mirave Publike, Biznesi Nderkombetar, Politika Çmimi, Turizem i Qendrueshem, Marketing Konsumi, etj.  Ai zotëron titullin Profesor i Asociuar që nga viti 2016 dhe ka mbaruar Ciklin e Tretë të Studimeve të Doktoraturës në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Biznesit, në fushën e Marketingut me temen “Marketingu i Produkteve Artizanale” . Gjithashtu ka mbaruar Masterin e Nivelit të Dytë të Integruar në profilin Marketing pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Nenbraskës, SHBA, si edhe DIND ne fushen e Marketingut Mediatik, Departamenti i Gazetarise, Universiteti i Tiranes.

Më pare Prof. Assoc. Dr. Blerim Kola ka kryer një sërë trajnimesh me profil akademik në Budapest dhe Strasburg dhe ka patur edhe një eksperiencë pune pranë BBC (New Media) në Londër.

Fushat e kerkimit shkencor pershijnë Marketingun Nderkombetar, Marketingun e Sherbimeve, Marketingun Digjital.

Prof. Asoc. Dr. Blerim Kola është autor i disa cikle leksionesh dhe shumë publikimeve në revista shkencore nderkombetare si edhe pjesëmarrës në shumë konferenca kombëtare,  rajonale dhe ndërkombëtare

LektorDr.Edlira Llazo

Dr. Edlira Llazo është lektor në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti “F.S Noli (Diplomë e Integruar në Menaxhim) , nga ISSAT (Master i Nivelit të Dytë  “Financë-Kontabilitet) dhe  “Master of Business Administration , Concentration on Finance-Accounting” , në “University of Bussines and International Studies”, Gjenevë dhe Universiteti Bujqësor Tiranë (Doktoratë në Marketing).

Më parë ai/ajo ka mbajtur pozicionin e  Specialistes në Bankën e Kursimeve, Specialistes në Zyrën e Koordinim-Zhvillimit pranë Institucionit të Prefektit, Durrës. 

Dr. Edlira Llazo është autor/autore dhe bashkë-autor i disa teksteve  si Baza Marketing, Drejtim Marketing, dhe Marketing i Avancuar dhe më shumë se 13 publikimeve në revista shkencore ndërkombëtare  ne vende të ndryshme si Itali, Bullgari, Polini,Rumani, Angli,SHBA  dhe më shumë se 15 konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë “Labeling of Agri-food  Products in Albanian Agriculture Context” (2017), “The attitudes of entrepreneurs and managers regarding the information technology in Albanian tourism enterprises” (2016), “Customer Attitudes towards Short Food Supply Chain in Albania” (2014), “Small Scale Farming and Agricultural Product Marketing in Albania” (2013), “The Estimation of the Alternatives that Improve the System of Trade of Agricultural products in Albania”(2013)  Kontabiliteti, Investime, Analizë dhe Vlerësim Biznesi, etj.

LektorDr.Eldian Balla

Dr. Eldian Balla është lektor në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë nga Universiteti Bujqёsor i Tiranёs (BSc nё Agrobiznes), nga Universiteti i Tiranёs (Master Shkencor nё Marketing) dhe Universiteti  “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Doktoratë në Marketing).

Më parë ai ka mbajtur pozicionin e Menaxherit tё Shitjeve dhe Marketingut në Kompaninё EHW Gmbh. Menaxherit tё Shitjeve dhe Marketingut në Kompaninё OPEL-NOSHI. Analist Kredie nё Bankёn ProCredit.

Dr. Eldian Balla është autor dhe bashkë-autor i tekstit Marketingu Metrik dhe Kërkim Marketing; si dhe më shumë se 10 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Disa nga publikimet janё;

  • HOW DO PRODUCT’S ATTRIBUTES AFFECT CONSUMER BEHAVIOR: AN EMPIRICAL EVIDENCE OF THE BRAND CHOICE (2015).
  • DO CONSUMERS TRUST THE LOCAL BRANDS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM ALBANIA (2015)
  • HOW DOES ALBANIAN CONSUMER PERCEIVE FOREIGN PRODUCTS (2013).

CONSUMERS TRUST IN THE GLOBAL BRANDS: EMPIRICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF CONSUMER PERSPECTIVE (2013).

LektorDr.Violeta Neza

Dr. Violeta NEZA është lektore në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë DND nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti  i Tiranës, nga Universiteti  i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë ( Master  në AP) dhe Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë ( Doktoratë në Marketing ).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtueses  në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial Durrës si dhe K/Degës së Përfitimeve në DRSSH Durrës. 

Dr. NEZA është autore dhe bashkë-autore e më shumë se 22 ( njëzet e dy )  publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë: “The influence of consumer satisfaction on consumer attitudes in the Albanian Insurance Industry – Case Study Tirana, Durrësi”,“The Impact Image Quality and Corporate Branding on Consumer’s satisfaction and consumer’s behaviour : The Role of Brand Equity” ( 2017), “Determinants of Service Quality in Life Insurance Products in Albania: Empirical Study”,“The impact of integrated marketing communication in customer satisfaction in insurance companies in Albania”, “Improving the quality of service through the application of CRM in insurance companies in Albania, increases consumer satisfaction” (2016) “Albanian emigration in Greece, the social consequences of the crisis, especially in their own pensions”, “Email marketing as a form of direct marketing in Albania”, “Insurance marketing and the distribution network in Albanian Market”,  ( 2015 )

LektorDr. Ariola Harizi

Dr. Ariola Harizi, ka përfunduar studimet e larta në fushën e Menaxhimit pranë Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, FASTIP, Universiteti “Aleksandër Moisiu” në vitin 2013. Në vitin 2015, mori Titullin MSc në degën “Menaxhim Ekzekutiv”, pranë Universitetit Luarasi, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. Në vitin 2017, ndjek Masterin në Menaxhimin Ekzekutiv të Eventeve, në Milano, Itali. Që prej vitit 2021, zotëron titullin Doktor Shkencash, në fushën e Marketingut, në Sllovaki. Eksperienca në mësimdhënie daton që në vitin 2016, si lektore me kohë të pjesshme në fushën e marketingut dhe nga viti 2018 si Lektore me kohë të plotë, pranë, Departatmentit të Marketingut, në Fakultetin e Biznesit, UAMD. Gjithashtu, ka kaluar një eksperiencë pune prej 4 vitesh në administratën publike dhe private, në sektorin e tatim taksave dhe financës. Mbulon fushat e Komunikimit të Integruar Marketing, Baza Marketingu, Dixhital Marketing. Zoteron një numër të lartë trajnimesh dhe specializimesh në fushën e Dixhital Marketing të Certifikuara jashtë vëndit. Pjesëmarrje aktive në shumë Konferenca Shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, projekte vëndase dhe të huaja, botuese e disa artikujve shkencorë me faktorë impakti dhe autore e disa librave me bashkëpuntorë ndërkombëtarë.

LektorDr.Vaeld Zhezha

Dr. Vaeld Zhezha është lektor në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës që nga viti 2019. Ai zotëron një diplomë nga Akadmia e Studimeve Ekonomike , Bukuresht Rumani (Bachelor në Manaxhim Biznesi, Profili manaxhim projektesh), nga Universiteti U.F.O (Diplomë Postmaster në Shkenca Administrative) dhe Institutit të studimeve Evropiane ,Universiteti i Tiranës (Doktoratë në Fushën e Konkurrences me temë dizertacioni “Politikat e konkurrences ne bashkimin Europian”). Aktualisht ai mban pozicionin e Lektorit me kohe te plote ne  Departamentit të Marketingut në Fakultetin e Biznesit.

Dr. Vaeld Zhezha është autor shumë publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, nga të cilët 2 prej tyre me faktor impakti. Të gjitha këto botime dhe referime, kombëtare dhe nderkombëtare, si në: SHBA, Itali, Hungari, Greqi, Rumani, Kroaci, Maqedoni, Mali Zi, Kosovë, etj. Gjithashtu është bashkëautor në disa botime dhe ribotime tekstesh akademike. Mbulon fushat e Marketingu, E Marketingut, Konkurrences, Digital Marketing, Marketing i Avancuar. Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë; Artikuj shkencor – Journal of Educational and Social Research ,Richtmann Publishing(www.richtmann.org) E-ISSN 2240-0524,ISSN 2239-978X. “The Power of Hashtag in the New Era of Social Media Dominance – Study on the Use of Hashtag Trends Among College Students in Albania”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies  ,   Vol 12 No 4 July 2023 “Exploring the Landscape of Digital Marketing in Albania: Insights from Local Companies”,  Illyrius International Scientific Review / n. 20 / (I-2023) “Cookies Phenomenon” in the EU – not just small text files”,  SOCIAL STUDIES  Vol. 17, No. 2 (62), 2023 “Përdorimi i rrjeteve sociale në E – Marketing” , “Crowd source. A tool for developing consumer  interaction in EU – digital Market”.

Konferenca internacionale – 29thInternational Social Science Conference , ICSS XXIX, Lisbon

“The impact of digitalization and E-marketing on the labour market after covid-19

pandemic”

25th International Conference on Multidisciplinary Studies “Recent Research and Ideas” ICMS XXV, California USA ,September 2021 “Analysis of the Sars Covid – 19 Pandemic Impact in the Albanian Tourism Sector”

16th International Conference on Social Sciences ICSS XVI – Paris “The Impact of Tourism Development Strategies in the Albanian Economy”

International Conference, Reggio Calabria 2022 Business law, consumer protection and antitrust rules” organizuar nga MIHCR  – Università degli Studi  Mediterranea di Reggio Calabria

“An overview on competition protection an the Albanian market”

International Scientific Conference , UBWE Sofia Bulgaria “Strategic planning and marketing in digital world”A diferent perspective for marketing , case study from Albania. Etc.

LektorDr.Kand.Taulant Kullolli

Dr. Kand. Taulant Kullolli është lektor në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës që nga viti 2015.

Dr. Kand. Taulant Kullolli ka përfunduar studimet Master ne vitin 2014, ne degën Komunikim në Turizën dhe Tregëti Ndërkombëtare, në Fakultetin e Administrim-Biznesit, në Universitetin e Veronës, Itali, ku ka mbaruar edhe studimet e ciklit të parë në vitin 2011 në degën Gjuhë dhe Kulturë për Administrimin e Turizmit. Aktualisht ndjek studimet per marrjen e grades Doktor, pranë Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës, me temën me titull “Analiza e teknikave të menaxhimit të cmimit në sektorin e turizmit”. Dr. Kand. Taulant Kullolli ka eksperiencë pune në disa kompani prestigjoze kombetare dhe ndërkombëtare disa vjeçare në fushën e shitjeve (Metro Italia Cash & Carry, Fondazione Arena di Verona, Pascucci Caffè) dhe ka marrë pjesë në disa programe trajnimi në fushën e komunikimit dhe administrimit të ‘corporate governance’ në Itali dhe Gjermani. Njeh në nivel të avancuar gjuhën italiane, angleze, spanjolle dhe në nivel mesatarë gjuhën franceze dhe gjermane.

Dr. Kand. Taulant Kullolli është autor i shumë punimeve shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare të listuara në revista prestigjoze me Faktor Impakti dhe në Scopus. Gjithashtu, ai ka marrë pjesë në shumë punime akademike shkencore dhe në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Fushat e tij të ekspertizës përfshijnë marketingun, marketingun digjital, marketingun analitik dhe komunikimin marketing.

LektorDr.(c).Erjonilda Hasrama

Dr. (c) . Erjonilda Hasrama është pedagoge në Departamentin e Marketingut në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës dhe jep lëndë në Sjelljen e Konsumatorit dhe Parimet e Marketingut. Ajo është një mësimdhënëse e besueshme, efektive dhe efikase me ekspertizë të dëshmuar në transferimin e njohurive profesionale te studentët, duke i përgatitur ata në mënyrë konkurruese për arsimimin e mëtejshëm dhe sfidat e jetës në shekullin e 21-të.Erjonilda ka njohuri të thella për të gjitha çështjet e marketingut; dhe një përvojë profesionale në, e-marketing dhe marrëdhëniet me publikun në sektorin privat, organizatat joqeveritare dhe sektorin publik gjithashtu.Erjonilda është aktive në kërkime dhe ka mbi 10 botime në konferenca ndërkombëtare dhe revista akademike në fushat e reklamimit, sjelljes së konsumatorëve dhe e-marketing. Përveç kësaj, ajo është duke ndjekur studimet e saj të doktoraturës me temë: “Rritja e pranimit të OBA përmes reklamave të bazuara në të dhëna: ndikimi i ndërgjegjësimit të përdoruesve në privatësinë online. Implikimi i rastit të Shqipërisë”. Ajo kontribuon plotësisht në Universitet duke marrë role kyçe dhe shërben në grupet e punës të Universitetit ose komitetin organizues të konferencave sipas nevojës. Temat kryesore të interesit: Tendencat dhe mjetet e marketingut dixhital, Strategjitë e komunikimit, analiza e sjelljes së konsumatorit, analitika e marketingut.

Departamenti i Menaxhimit:

(Kliko për jetëshkrimet)

Departamenti I Shkencave Ekonomike:

(Kliko për jetëshkrimet)

Përgjegjës DepartamentiPROF.DR.FLORA MERKO

Prof. Dr. Flora Merko është pedagoge full time pranë Departamentit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Tetori i vitit 2014 në modulet Mikro e Makroekonomi dhe Ekonomiksi i Tregut të Punës. Është bashkautore në katër tekste mësimore që përdoren nga studentët e sistemit Bachelor dhe Master. Aktualisht mban detyrën e Drejtueses së Departamentit të Shkencave Ekonomike në Fakultetin e Biznesit të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës që nga Maji 2015, si dhe nga Qersori 2020, anëtare e Senatit Akademik të UAMD-së.

Ka përfunduar studimet e Larta në Universitetin Bujqësor të Tiranes, Dega Ekonomist në vitin 1994. Ka përfunduar studimet Master Shkencor në vitin 2003 dhe Doktorraturë pranë këtij Universiteti. Prej Shkurtit të Vitit 2008 mban Gradën Shkencore “Doktorr i Shkencave”, dhe prej Prillit 2023, Titullin “Profesor”. Është gjithashtu mbajtese e titullit “Kontabël i Miratuar”, dhe “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik”, lëshuar nga Ministria e Financave.

Punimet e saj shkencore në fushën e ekonomisë i ka prezantuar dhe botuar në një sërë Konferencash dhe Revistash Shkencore, Kombëtare e Ndërkombëtare.  Kërkimi shkencor është i fokusuar në fushën e taksave, mirëqeverisjes, ekonomiksit mjedisor, dinamikave të tregjeve të punës, politikave ekonomike në funksion të rritjes së qëndrueshme ekonomike, zhvillimit rajonal etj. Është anëtare e komitetit shkencor dhe organizativ në një sërë konferencash ndërkombëtare, si edhe recente në disa revista shkencore me faktorë impakti e scopus.

LektorPROF.DR.MITHAT MEMA

Prof. Dr. Mit’hat Mema është pedagog me kohë të plotë pranë Departamentit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Shtatori i vitit 2006 në lëndët Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonomi Mjedisi, Ekonomiks Menaxherial dhe Ekonometri. Ka përfunduar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranes, Dega Financë në vitin 1989. Studimet Master Shkencor në vitin 1998 në fushën e Ekonomisë së Mjedisit dhe Rregullimin e Teritorit, i ka përfunduar pranë Institutit Agronomik Mesdhetar të Saragozës, Spanjë. Ai mban gradën shkencore Doktor në Shkenca Ekonomike të fituar në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Saragozës Spanjë. Në Korrik 2009 fiton titullin Profesor i Asociuar dhe që nga Dhjetori 2012 mban titullin Profesor. Profesor Mema ka mbajtur detyra të rëndësishme në universitet si Dekan, Zv Rektor dhe Rektor i Universitetit   

Prof. Dr. Mithat Mema është specializuar në fushën e teorisë së Ekonomisë së Burimeve Natyrore. Gjithashtu ai zotëron një experiencë të spikatur në drejtim të hartimit dhe implementimit të politikave ekonomike europiane në bujqësi. Ai ka qenë pjesë, në cilësinë e kërkuesit shkencor, i më shumë se 5 projekteve kërkimore shkencore të financuara nga institucione europiane. Gjithashtu ai ka marrë pjesë në një numër shumë të konsiderueshëm projektesh Tempus. Prof. Dr. Mithat Mema ka botuar më shumë se 20 artikuj shkencorë dhe është bashkëautor në tre tekste mësimore. Gjithashtu ai ka marrë pjesë dhe ka referuar në më shumë se 35 aktivitete shkencore të organizuara në vende të ndryshme si Spanjë, Itali, Francë, Gjermani, Rumani, Poloni, Bullgari etj.

Fushat e tij të kërkimit shkencor jane të përqëndruara në: Analiza e përdorimit të Burimeve Natyrore; Studimi i Impaktit Mjedisor dhe i Eksternaliteteve negative; Tregu i punës dhe ndryshimet demografike; Zhvillimet Rajonale, etj.

LektorPROF.AS.DR.ELA GOLEMI

Ela Golemi është profesore e Makroekonomisë dhe Ekonomisë Ndërkombëtare, anëtare e Departamentit të Shkencave ekonomike, Fakulteti Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës. 11 Tetor 2018 deri më 31.01.2020 ka qenë Dekane e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën . Ka shërbyer si anëtare e Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë dhe anëtare e Komitetit të Auditimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2011-2018. Ka fituar gradën Doktore e Shkencave Ekonomike në vitin 2016 në Universitetin Europian të Tiranës, si dhe titullin Prof. As. Dr. në vitin 2022. 12 vitet e para të karrierës i ka në pozicione drejtuese në disa prej bankave kryesore të nivelit të dytë në Shqipëri. Në vitet 2004-2007 ka shërbyer si nënkryetare e Bashkisë Durrës, duke drejtuar departamentin e politikave fiskale, buxhetit, auditimit, ndihmës sociale etj.

Veprimtaria shkencore e saj ka në fokus çështje të stabilitetit financiar të vendit dhe politikat ekonomike të Ballkanit Perëndimor për integrimin në Bashkimin Europian, çështje për të cilat ka shkruar artikuj shkencor dhe i ka publikuar në Revista Shkencore Evropiane. Ka marrë pjesë aktive në shumë konferenca shkencore ndërkombëtare, simpoziume dhe seminare në Europë dhe Shtetet e Bashkuara.

LektorPROF.AS.DR.ERMIR SHAHINI

Prof. As. Dr. Ermir Shahini është pedagog full time pranë Departamentit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Tetori i vitit 2013 në lëndët Mikro e Makroekonomi Bazë dhe te Avancuar, Histori e Mendimit Ekonomik, Ekonomiksi i Ceshtjeve Sociale dhe Bazat e Ekonomiksit te Sjelljes.

Ka përfunduar studimet e Larta në Universitetin e New Yorku-t ne Tirane, Dega Administrim Biznes në vitin 2009. Ka përfunduar studimet Master në vitin 2010 nga Empire State College, Master Shkencor ne ‘’E Drejte Publike’’ ne vitin 2012 dhe Doktorraturë ne Shkencat Ekonomike prane Fakultetit te Biznesit te Universitetit Aleksander Moisiu Durres, ne vitin 2016. Prej Shkurtit të Vitit 2016 mban Gradën Shkencore “Doktorr ne Shkencat Ekonomike’’ dhe prej Shkurtit te vitit 2023 mban titullin “Profesor i Asociuar” ne Ekonomi nga Universiteti Buqesor i Tiranes. Është gjithashtu mbajtes i titullit “Vleresues i Pasurive te Patundshme’’, lëshuar nga Akademia e Ndertimit nga Ministria e Transportit ne 2012.

Punimet e tij shkencore në fushën e ekonomisë i ka prezantuar dhe ne portalin e veprave Shkencore ne SCOPUS ku deri ne shtator te vitit 2023 ka 9 punime shkencore dhe mban nje vleresim hi (Hirsch index) ne vleren 3, gjithashtu ka botuar në një sërë Konferencash dhe Revistash Shkencore, Kombëtare e Ndërkombëtare.  Fushat e tij të kërkimit janë të fokusuara në: Eficencen Insitucionale; Politikat ekonomike në funksion të rritjes së qëndrueshme ekonomike; Ekonomia Eksperimentale, Ekonomia e Sjelljes , Ekonomia Ligjore, etj.

LektorDR.ALMA ZISI

Dr. Alma ZISI është pedagoge full time pranë Departamentit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Shtatori i vitit 2009. Është angazhuar në mësimdhënien e lëndëve Mikro e Makroekonomi, Ekonomiksi i Sektorit Publik dhe Ekonomi Ndërkombëtare.

Ka përfunduar studimet e Larta në vitin 2002 në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Ekonomisë, në degën Ekonomiks. Studimet pasuniversitare master në “Studimet Ekonomike Europiane” i përfundon  në vitin 2006 pranë Universitetint të Tiranës në Fakultetin e Ekonomisë. Në dhjetor 2014, merr gradën Doktor në fushën “Shkenca Ekonomike”, në Fakultetin e Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës . Punimet e saj shkencore në fushën e ekonomisë i ka prezantuar dhe botuar në një sërë Konferencash dhe Revistash Shkencore, Kombëtare e Ndërkombëtare.  Fushat e saj të kërkimit janë të fokusuara në: Impaktin e Investimeve të huaja direkte, Papunësia, problemet dhe sfidat në rradhët e të rinjve, Politikat ekonomike në funksion të rritjes së qëndrueshme ekonomike; etj.

LektorDR.ALBA RAMALLARI

Dr. Alba Ramallari (Allmuça) është pedagoge me kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Tetori i vitit 2015 në lëndët Mikroekonomi, Makroeokonomi, Ekonomiks Publik në nivelin Bachelor dhe Master. Që nga viti 2008 e në vazhdim ka dhënë mësim në programin bachelor dhe master në Universitetin e Tiranës – Fakultetin e Ekonomisë, Universitetin Aleksandër Moisiu në Durrës  si dhe në Universitete Private.

Alba është diplomuar në 2008 nga Universtiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Ekonomiks. Në 2010 ka marrë diplomë në Master nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Universiteti i Bamberg (Gjermani) për Master në Studime Ekonomike Europiane. Ka përfunduar Doktoraturën në Ekonomiks me temë “Përballueshmëria e Borxhit Publik” vlerësuar me “Shumë mirë”.

Ka kryer kualifikime për sistemin dhe deklarimet financiare. Punimet e saj shkencore në fushën e ekonomisë, makroekonomisë, politikave fiskale dhe monetare si edhe financave publike dhe ndërkombëtare i ka prezantuar dhe botuar në një sërë Konferencash dhe Revistash Shkencore, Kombëtare e Ndërkombëtare. si në Greqi Mal i Zi, , Turqi, Çeki, Serbi, Kosove, etj.

Gjithashtu ka kryer edhe botime në revista si US-China, European Research Studies Journal (ERSJ), IJEES, Springer edition si edhe në Ekonomia dhe Tranzicioni.

LektorDR.DANIELA LIKA

Dr. Daniela Lika është lektore në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti ‘Aleksander Xhuvani’ (DINII, në Financë-Kontabilitet), nga Universiteti ‘Aleksander Moisiu’ (MSH në Financë-Bankë) dhe nga Universiteti Ndërkombëtar i Strugës (Doktoratë në Shkenca Ekonomike).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Kontabilistes në disa kompani (Kurum International sh. a, Delta sh.a, Primalat sh.p.k).

Dr. Daniela Lika është bashkëautore e dy cikle leksionesh (Makroekonomi, Ekonomia e Krizave) dhe disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Punimet e saj jane te fokusuara ne zhvillimin e qendrueshem ekonomik, tregtine e lire si dhe ne ekonomine e krizave.

LektorDR.ENTELA VELAJ

Dr. Entela Velaj është pedagoge full time pranë Departamentit të Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Tetori i vitit 2012 e në vijim në lëndët Mikroekonomi  Makroekonomi dhe Ekonomiks Menaxherial. Ka përfunduar studimet në Akademinë e Rendit Publik në vitin 1998. Në vitin 2009 ka përfunduar studimet në Fakultetin e Biznesit  pranë Universitetit Kristal, profili “Financë”. Në vitin 2011  është diplomuar në Master i Shkencave në Fakultetin e Biznesit, pranë Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës në profilin “Administrim Financiar”. Në vitin 2016 mori gradën “Doktor i Shkencave” me temë: “Efiçienca e taksave direkte dhe indirekte, model vleresimi” në Shkencat Ekonomike pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”  Durrës. Ajo mban titullin “Konsulent tatimor-doganor“, që prej vitit 2011. Deri në vitin 2008 ajo ishte inspektore tatimore në Drejtorinë Rajonale Tatimore  Durrës. Që nga viti 2009 ajo ka menaxhuar një studio konsulence fiskale kryesisht per kompanitë e huaja që operojnë në Shqipëri.

Ajo është autore e disa publikimeve shkencore në fushën e ekonomisë dhe të taksave në revista shkencore dhe konferenca ndërkombëtare ku fusha e saj e kërkimit ështe taksat dhe politikat fiskale.

LektorDR.JONIDA GASHI

Jonida Gashi është lektore në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës qё nga 2008. Lëndët kryesore të lektruara prej saj janë Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia e Tregut tё Punёs, Ekonomia e Mjedisit dhe Ekonomiksi Menaxherial. Ajo zotëron një Diplomë Universitare në Ekonomi dhe Biznes, profili Ekonomia e Institucioneve dhe e Tregjeve Financiare lëshuar nga Universiteti i Studimeve “Giorgio Fua” i Ankonës, Itali. Studimet e saj të mëtejshme përmbajnë Master në Strategji dhe Menaxhim Firme, profili Strategji dhe Financë për Transformimin Urban, Instituti i studimeve “Adriano Olivetti” per Administrimin e Ekonomise dhe te Firmave, Ankona, Itali dhe Diplomë Master i Nivelit të Dytë në Administrim Biznes, profili Financë-Kontabilitet, Universiteti “Marin Barleti”, Tiranë, Shqipëri. Aktualisht ajo zotёron titullin ‘’Doktore e Shkencave’’ nё Shkenca Ekonomike duke mbrojtur punimin ‘’Produktiviteti i Punёs dhe Ekonomitё e Shkallёs’’.

Jonida Gashi është autore dhe bashkë-autore në disa publikime në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare ne fusha te ndryshme si: Politikat ekonomike dhe integriteti Europian, Problematikat dhe programet e punesimit ne Shqiperi, Pagat dhe inflacioni, Politikat e taksave ne Shqiperi, Inflacioni dhe rritja ekonomike, Konsumi dhe GP-ja, Ekonomia blu, atj.

LektorDR.LLAMBI PRENDI

Dr. Llambi PRENDI është lektor pranë Departamentit të Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai është diplomuar në Universitetin e Tiranës (Bsc. Ekonomiks), Msc. Administrim Biznesi pranë Universitetit “Aleksander Moisiu” Durrës gjithashtu ka fituar gradën Doktor në Shkenca Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Gjatë karrierës së tij ka mbajtur pozicione si: Brand Manager pranë “Century 21”, Zv.Drejtor pranë kompanisë Abissnet, Anëtar i bordit mbikëqyrës në Bursën e Tiranës dhe FAF.sha. Në pozicionin e tij aktual në UAMD, ai ligjëron këto lëndë: Bazat e Mikroekonomisë, Mikroekonomia e avancuar, Bazat e Makroekonomisë, Makroekonomi e avancuar për studentët bachelor dhe Ekonomiks Menaxherial, Ekonomia e Krizave Botërore për studentët e ciklit master.

Dr. Llambi Prendi është bashkautor i tre literaturave: (Ekonomiks Menaxherial, Mikroekonomi, Ekonomia e Krizave) dhe e më shumë se 20 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, te fokusuara ne Ekonomine Qarkulluese; Mikroekonomi; Makroekonomi.

LektorDR.iRINI GOGA

Dr. Irini Goga është pedagoge me kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që nga Shtatori i vitit 2023. Që në vitin 20013 ka dhënë mësim në programin bachelor në Universitetin Bujqësor të Tiranës – Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Në vitin 2021, i rikthehet mësim-dhënies në Universitetin Europian të Tiranës.

Irini është diplomuar në 2001 nga Universitetin Bujqësor të Tiranës – Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit Dega: Drejtim Agrobiznesi. Në 2003 ka marrë diplomë në Master nga CIHEAM, Zaragozë, Spanjë, mbi “Zhvillimin Ekonomik i qëndrueshëm në lidhje me ambjentin.”.vQe nga viti 2022 mban Graden Shkencore Doktorr i Shkencave te mbrojtur ne Universitetin Bujqesor te Tiranes, Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit.  

Punimet e saj shkencore në fushën e ekonomisë dhe menaxhimiti ka prezantuar dhe botuar në një sërë Konferencash dhe Revistash Shkencore, Kombëtare e Ndërkombëtare. si në Mal i Zi, Itali, Bulgari, etj.

Gjithashtu ka kryer edhe botime në revista si European Research Studies Journal (ERSJ), IJEES, si edhe në revistën: Economicus.

LEKTORDR.MARTIN KUKA

Martin Kuka është lektor në Departamentin e Shkencave Ekonomike të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai zotëron një diplomë Bachelor 4-vjeçar (njësuar nga MASH si Master Shkencor) nga Universiteti i Athinës në fushën e Filozofisë, një diplomë tjetër Bachelor 4-vjeçar në Ekonomi nga State University of New York – Empire State College, një diplomë Master Shkencor nga Universiteti i Athinës në Sociologji, si dhe dy diploma Master (MA dhe Mphil) në Filozofi nga Universiteti Katolik i Luvenit, Belgjikë. Nga viti 2022, ai mban Graden shkencore Doktor i Shkencave te fituar në Universitetin Harokopio të Athinës, me temë doktorature “Hapësira dhe Politika. Transformime Sociologjike në Periudhën e Globalizimit”.

Martin Kuka është autor i librit Hyrje në Teorinë e Lojës, (Botimet Albpaper, Tiranë, 2014), si dhe i disa cile leksionesh per studentet bachelor dhe master te Departamentit te Shkencave ekonomike.  Ai ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare, me temë kryesore emigracionin shqiptar.

Departamenti I Turizmit:

(Kliko për jetëshkrimet)

Departamenti I Statistikës dhe i Informatikës së zbatuar:

(Kliko për jetëshkrimet)