NJSBC

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë

Rreth NJSBC:

Sigurimi i brendshëm i cilësisë është një detyrim ligjor i institucioneve të arsimit të lartë duke qenë përgjegjëse për hartimin e politikave dhe procedurave për sigurimin e cilësisë. Ky sistem, ngrihet nga institucionet e arsimit të lartë dhe funksionon nëpërmjet njësisë së sigurimit të brendshëm të cilësisë. Struktura dhe funksionet e kësaj njësie përcaktohen ne statutin e institucioneve të arsimit të lartë.

NjSBC harton standardet për sigurimin e cilësisë së brendshme në përputhje me Kodin e Cilësisë. Njësia realizon vlerësime periodike për veprimtarinë mësimore dhe kërkimore shkencore. Detyrë integrale e kësaj njësie është gjithashtu realizimi i pyetësorit të studentëve çdo fund semestri, mbi cilësinë e mësimdhënies për lëndët e çdo programi të ofruara nga IAL. 

Përbërja e NJSBC

UAMD

Kryetar:

Elton Noti (Fakulteti i Biznesit)

Përbërja:

Adnan Myshketa (Fakulteti i Studimeve Profesionale)

Fatmira Prodani (Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit)

Genta Taraj (Fakulteti i Edukimit)

Mentor Isufaj (Fakulteti i Shkencave Politiko Juridike)

Spiro Paço (Koordinator IAL-ASCAL)

Ermal Turkeshi (Student)

Dokumente dhe Informacione

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë (UAMD)

Rregullore e NJSBC. (SHKARKO)

Relacion i NJSBC. (SHKARKO)

Pyetësor mbi mësimdhënien online. (SHKARKO)

Për më tepër informacion rreth NJSBC mund të vizitoni linkun: https://www.ascal.al/sq/sigurimi-i-cilesise/njsbc

AlbanianEnglishItalian