Departamenti i Pedagogjisë

Përshkrimi i Departamentit të Pedagogjisë

Departamenti i Pedagogjisë

Departamenti i Pedagogjisë është një prej pesë njësive bazë të Fakultetit të Edukimit dhe përbëhet nga 12 anëtarë.

Departamenti organizon dhe menaxhon me pergjegjshmëri programe studimi, të cilat përmbajnë njohuritë themelore teorike dhe aftësitë praktike në shkencat pedagogjike dhe metodologjike, të integruara me aftësitë specifike për të investuar në fushën profesionale të mësuesisë.

Departamenti i Pedagogjisë afron programe për dy Ciklet e Studimit – Bachelor, Master, monitoron në mënyrë të vazhdueshme qëndrueshmërinë e ofertës me nevojat e territorit, me objektivat e formimit dhe mundësitë e punësimit të të diplomuarve.

Në fushën e didaktikës, Departamenti synon të sigurojë që cilësia e mësimdhënies të jetë e dokumentuar, e verifikueshme dhe e vlerësueshme, si dhe inkurajon proçesin e vetëvlerësimit dhe përmirësimin e vazhdueshëm të kurseve të studimit.

Stafi akademik i Departmentit të Pedagogjisë i kushton rëndësi kërkimit shkencor, duke identifikuar vecoritë dhe specifikën e tij në raport me komunitetin shkencor, përmes Konferencave Shkencore (kombëtare dhe ndërkombëtare), botimeve periodike dhe projekteve kërkimore.

Programet e Studimit

Arsimi Fillor

Bachelor

Arsimi Parashkollor

Bachelor

Didaktikë

Bachelor

Arsimi Fillor

Master Profesional

Menaxhim dhe Supervizim të Institucioneve Arsimore

Master Shkencor

Stafi: