Programe Profesionale 2-vjeçare

Fakulteti i Biznesit

Guidë Turistike

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Ndihmës Dentist

Teknologji Automobilash

Teknik Elektrik

Menaxhim Transporti Detar/Tokësor

Menaxhim Ndërtimi

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime

Specialist i Sistemeve te Kondicionimit

Mekanikë i Impianteve Industriale

Mekanikë Dentare

Asistent Administrativ

Asistent Ligjor

Informatikë Praktike

Specialist Rrjetesh Kompjuterike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik

Specialist Pajisjesh Elektronike

Fakulteti i Edukimit

Edukator për moshën 0-3 vjeç

Kujdestar për moshën e tretë