Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime

Përshkrimi i Programit:

Hidroteknikë-Ujësjellës-Kanalizime ( HUK) ; me kohëzgjatje 2 vite, 120 kredite ECTS, i paakredituar.

Ky Program Profesional ka si qëllim përgatitjen e një rrjeti profesionistësh të rinj të sektorit ujësjellës kanalizime, të cilët kanë përfunduar studimet akademike, ose janë në vitet e para të karrierës së tyre profesionale. Ky program ofron mënyra praktike dhe efektive për të gjithë të rinjtë që janë të interesuar të vazhdojnë karrierën në sektorin e ujësjellës kanalizime për të ndjekur interesat dhe përvojat e tyre. Programi gjithashtu është i angazhuar në sektorin e ujit, duke mbështetur punën ne aktivitetet që kanë si qëllim zhvillimin profesional si dhe mbështet përpjekjet e përbashkëta në rekrutimin e profesionistëve të rinj të talentuar. Programi i studimit zhvillohet në bashkëpunim me shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve, Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe kompanitë private, të cilët ofrojnë një praktikë  pune për studentët, në mënyrë që ata të përfitojnë një eksperiencë praktike në profesionin që ata kanë zgjedhur.

Studentët pajisen me Diplomë Profesionale, në fushën e hidroteknikës, duke plotësuar nevojat e tregut për specialist ujësjellës kanalizime.

Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, përvojave ndërkombëtare të shkëmbimeve studentore dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit.
Zgjidh UAMD-në për të pasur qasje në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë që ofrohen për studentët.