Drejtësi

Përshkrimi i Programi:

Ky program synon të ofrojë një realizim të plotë të koncepteve ligjore dhe njohuritve të nevojshme në fushën e drejtësisë. Ai ka për qëllim, të ofrojë një bazë të fortë në të drejtën publike, private dhe atë penale, duke u mbështetur në legjislacioni kombëtar, por dhe me një qasje drejt së drejtës ndërkombëtare dhe jurisprudencës përkatëse, për t’i ofruar studentit aftësim të plotë në fusha specifike ligjore. Të pregatisë profesionistë të së drejtës të formuar me dije bashkëkohore, që i përgjigjen kushteve të reja të zhvillimit global. Të pajisë studentët me njohuritë bazë të fushës së kërkimit shkencor, aftësimin profesional praktik të nevojshëm dhe kualifikimin më të avancuar profesional.

Zhvillimi i aftësive analitike të sistemit juridik shqiptar, duke zhvilluar kështu njëkohësisht edhe aspektet krahasimore me realitetin juridik të vendeve të tjera.

Në përfundim të programit studimor, studentët do të jenë më të aftë që të pozicionohen me kompetencat e mëposhtme:

  1. Disponimi dhe strukturimi i dijeve shkencore në planin teorik sa i përket njohurive të përgjithshme juridike;
  2. Zhvillimi i aftësive analitike të sistemit juridik shqiptar, duke zhvilluar kështu njëkohësisht edhe aspektet krahasimore me realitetin juridik të vendeve të tjera;
  3. Disponimi i aftësive analitike, krahasimore të njohurive juridike në planin ndërkombëtar: e drejta ndërkombëtare, të drejtat e njeriut, të drejtat e krahasuara (në profilin publik, civil, penal), e drejta evropiane etj;
  4. Zhvillimi i aftësive kërkimore-shkencore: përmes lëndëve të shkrimit akademik, zhvillimit të detyrave të kursit, punimit të diplomës etj.;
  5. Studenti në përfundim të këtij programi studimor, do të jetë në gjendje që të disponojë aftësitë bazë dhe të nevojshme në planin praktik si: përpilimi i dokumentave kryesorë në fushën e drejtësisë, lehtësimi dhe asistimi në zgjidhjen e rasteve praktike. Në kuadër të këtij programi studimesh, është konceptuar dhe praktika pranë “Klinika e Ligjit” do të të përforcojë te studenti elementët e nevojshëm praktikë, duke i bërë kështu një produkt i mirë për tregun diversiv të punësimit;
  6. Studenti do të jetë i aftë që të disponojë një fjalor të pasur referuar terminologjisë juridike, duke vendosur në zbatim elementët e kreativitetit dhe fleksibilitetit në menaxhimin e rasteve në praktikën juridike, duke plotësuar profilin e tyre të aftësive profesionale me aftësitë e jetës, tejet të domosdoshme në funksion të këtij profesioni;
  7. Studenti do të pajiset me kompetencën e duhur sa i përket jo vetëm analizës së ligjeve, por dhe ndryshimeve të tyre në funksion të një shoqërie sa më demokratike.