Informatikë Praktike

Përshkrimi i Programit:

Informatikë Praktike është një program studimi 2- vjeҫar që  u siguron studentëve një diplomë me 120 kredite. Bazuar në kërkesat e tregut të punës ky program studimi përqëndrohet në kompetenca, duke u siguruar studentëve teori dhe praktikë për të zgjeruar aftësitë e tyre profesionale në: instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemit operativ, në zgjidhjen e problemeve hardware dhe software, në krijimin dhe dizenjimin e faqeve web, në konceptin dhe dizenjimin e materialeve promovuese, në mirëmbajtjen e  rrjetit  dhe pajisjeve kompjuterike  të një kompanie të vogël.

Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, përvojave ndërkombëtare të shkëmbimeve studentore dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit.
Zgjidh UAMD-në për të pasur qasje në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë që ofrohen për studentët.

Pse duhet të studioni në këtë program?

Të gjitha moduleve dhe kurseve  të kësaj kurrikule u është përcaktuar një fushë kompetence, e cila  përfaqëson një sektor të specializuar  në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Ky grup kompetencash  i cili integron teorinë  me praktikën rrit aftësitë praktike të studentëve, ҫka bën të mundur qasjen me tregun e punës.

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

 Të diplomuarit në Informatikë Praktike janë të aftë të punojnë  në këto sektorë të IT: teknikë shërbimi, teknikë sistemi, administrator sistemi, dizenjator  dhe publikues web-i, dizenjator grafik, mirëmbajtës pajisjesh IT.